Nytt program för nära vård i Halland

”Nära vård i Halland” är rubriken på det första programmet som nu har klubbats av distriktsstyrelsen. Programarbetet är en del av distriktsstyrelsens politikutvecklingsarbete. Programmet visar hur Centerpartiet vill flytta vården närmare patienterna.

Programmet utgår från individen och omfattar sju viktiga områden som behöver förbättras. Varje område avslutas med ett eller flera konkreta förslag.

- Vi vill flytta vården närmare patienten och utforma vården utifrån patientens behov, säger Christian Lidén som varit sammankallande i den arbetsgrupp som tagit fram programmet.

Centerpartiets förslag

  • Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård. Erbjud hälsosamtal i kvinnohälsovården, förslagsvis i samband med cellprovtagning.
  • Inför ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Bygg hälsa med äldrevårdsprogram. Det ska baseras på vetenskap och vara inriktat på att dels fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda förebyggande rådgivning kring bland annat kost, motion och fallskadeprevention.
  • Flytta vården närmare patienten med digital akut! Den ska utformas så att den underlättar för patienter och personal.
  • Utred möjligheten att flytta specialistsjukvården närmare patienten med hjälp av ambulanssjukvården!
  • Öka stödet till patienterna med mobila närsjukvårdsteam, inom primärvården. De ska fungera som en brygga mellan specialistvård och vårdcentral.
  • Erbjud multisjuka en vårdkoordinator som lotsar patienten rätt i systemet.

Arbetsgruppen som tagit fram förslagen

Ledamöter i arbetsgruppen som tagit fram ”Nära vård i Halland” har varit Christian Lidén, Kristina Karlsson, Petter Warnholtz, Anette Ivarsson och Charlotta Hedqvist.