Så blir Halland Sveriges grönaste tillväxtregion!

Centerpartiet vill att Halland blir helt självförsörjande på förnybar energi och även ökar produktionen av fossilfria bränslen. Det skriver Centerpartiet Hallands ledning Henrik Oretorp, Mari-Louise Wernersson och Kjell Helgesson i en debattartikel.

Halland har fördelen av att både kunna använda skogen, kusten, vattendragen, solen, fälten och djurhållningen för att skapa förnybar energi och samtidigt producera olika typer av förnybara transportbränslen.

De Halländska soltimmarna lockar inte bara turister, de erbjuder också möjligheten till energiproduktion. Vi ser att privata hushåll kan bli helt självförsörjande av energi stora delar av året, tack vare solenergin. För att påskynda utvecklingen och installationen av solceller på bostäder vill centerpartiet införa ett särskilt regionalt investeringsstöd för solceller på privatbostäder. Stödet skall komplettera de statliga stöd som finns idag.

Vindkraften står för en stor del av den Halländska energiproduktionen. Vi ser dock att en utökning av vindkraften är viktig för att uppnå energiomställningsmålen. Det finns goda exempel på havsbaserade vindkraftsparker. Vi vill därför påskynda en regional utredning kring havsbaserade vindkraftparker utanför den Halländska kusten.

Hallands vattendrag nyttjas, sedan lång tid tillbaka, också för småskalig energiproduktion. Vi vill se en utveckling av den befintliga småskaliga vattenkraften. Genom att skapa förutsättningar för nya investeringar i turbiner och utrustning kan vi öka effektiviteten i de vattenkraftverk som finns redan idag.

Även drivmedel måste omställas från fossilt till förnybart om de totala målen för omställning skall uppnås. Därför behövs också en fungerande laddstruktur för eldrivna fordon, samtidigt som infrastrukturen för distribution av andra fossilfria bränslen utvecklas.

Ett energislag som både tillmötesgår energiförbrukning och bränsleförbrukning är biogas. Vi vill se ett ökat antal biogasanläggningar på landsbygden. Gårdsbaserade anläggningar kan leda till självförsörjning av fordonsbränsle och övrig energi samt leverera överskott till externa köpare. För att driva denna utveckling framåt vill vi att Region Halland anlägger fler försöksanläggningar i samarbete med regionens lantbrukare. Även infrastruktur för en effektiv distribution av gasen skall vara ett av utvecklingsuppdragen för dessa försöksanläggningar.

Med Centerpartiets förslag, kan Halland snart bli Sveriges grönaste tillväxtregion. Vi ser potentialen, vi vill driva Halland framåt!

Henrik Oretorp, Halmstad, ordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, vice ordförande Centerpartiet Halland

Kjell Helgesson, Halmstad, vice ordförande Centerpartiet Halland