Klimatväxlingsprogram på gång i Varberg

- Klimatväxlingsprogrammet är helt enkelt ett smart sätt att styra mot ett mer hållbart beteende hos både personal och förtroendevalda. Det ligger väl i linje med kommunens hållbarhetsmål och kommer att kunna följas upp i vårt kommande hållbarhetsbokslut, säger Christofer Bergenblock (C).

 

Varbergs kommun går nu fram med ett förslag till klimatväxlingsprogram i syfte att minska tjänsteresor med flyg och privatbil. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att skicka ut förslaget på remiss till nämnder och bolag innan det kan fastställas av kommunfullmäktige i höst.

- Genom ett klimatväxlingsprogram blir det dyrare att resa ju mer det påverkar klimatet, samtidigt som hållbart resande kommer att gynnas, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Christofer Bergenblock (C).

2018 genomfördes 384 flygresor i tjänsten och 72.000 mil tillryggalades i privat bil. Enligt förslaget skulle flygresor under 50 mil beläggas med ett 50-procentigt kostnadspåslag och resor över 50 mil med 30 procent. Samtliga tjänsteresor med privatbil skulle få ett kostnadspåslag om 50 procent.

1,3 miljoner till klimatväxlingskonto

Tanken är att påslagen ska leda till att fler flygresor ersätts av tågresor och att bilresor med privatbil ersätts av resor med kommunens fossilfria bilar eller med kollektivtrafiken. Sammanlagt skulle påslaget för 2018 ha kostat förvaltningarna 1,3 miljoner kronor, vilka hade växlats över till det klimatkonto som ska ingå i programmet.

Pengarna på klimatkontot är tänkt att använda för att gynna fossilfritt resande och mötande. Det kan till exempel handla om att finansiera tjänsteresor med kollektivtrafiken och möjliggöra för förvaltningarna att söka pengar till inköp av cyklar eller teknik för resfria möten.

Smart och hållbart

- Klimatväxlingsprogrammet är helt enkelt ett smart sätt att styra mot ett mer hållbart beteende hos både personal och förtroendevalda. Det ligger väl i linje med kommunens hållbarhetsmål och kommer att kunna följas upp i vårt kommande hållbarhetsbokslut, avslutar Christofer Bergenblock (C).

Fakta:

Förslaget om klimatväxling bygger på ett initiativ från Alliansen plus från 2018 och har därefter utretts av samhällsutvecklingskontoret. Den 28 april beslutade KSAU att skicka ut det på remiss till nämnder och bolag. I höst kan det slutgiltiga förslaget komma upp till beslut i kommunfullmäktige.

Hör inslaget på Radio Halland!