Hallands skogar har stor betydelse

Hallands skogar har stor betydelse på många olika områden. För klimatet, den biologiska mångfalden och jobben. Men skogen är också viktig, vilket vi inte minst ser i dessa dagar, för rekreation, stillhet och upplevelser. Det skriver Centerpartiets regionråd Helene Andersson i en debattartikel.

Region Halland uppfyller riksdagens mål för levande skogar och inriktningen förstärks nu ytterligare. Skogen sköts efter en så kallad skogsbruksplan. Den visar till exempel på vilka områden som ska gallras och när det ska avverkas. Skogsbruksplanen talar inte minst om vilka hänsyn som ska tas på varje enskilt skogsskifte. Det gör att hänsynen till nyckelbiotoper, vattendrag, att det åstadkoms trädslagsvariation etcetera preciseras. Att vidmakthålla men också utveckla en rik varierad skog är en tung utgångspunkt för skogsbruksplanen. Just nu pågår arbetet med en ny skogsbruksplan som innebär att ytterligare områden kommer att skötas enligt naturvårdsmetoder och att så kallad blå målklassning införs, det vill säga att hänsyn tas till vatten och vattendrag. Hänsynen till friluftsliv, natur och kulturvärden ökas ytterligare. Region Hallands skogar är dessutom dubbelt certifierade enligt de internationella standarderna FSC och PEFC för ett hållbart skogsbruk.

Kunskapsspridning
Målet är att använda de egna skogarna för att utveckla hela den rikedom som den halländska skogen innebär. Till exempel kommer Munkagårdsgymnasiets skogsbruksutbildning i Region Hallands skogar att få möjlighet att få lära sig olika skötselmetoder, bland annat kontinuitetsskogsbruk. På så sätt bidrar vi till en kunskapsspridning i resten av samhället.

Biologisk mångfald
Hallands skogar och då inte enbart regionens är en stor tillgång för en värnad biologisk mångfald. Men skogen innehåller så många fler dimensioner. Den är och kommer ännu mer att vara viktig i arbetet för att möta de klimatutmaningar vi har framför oss. Hallands skogar har stor betydelse för arbetsmarknaden och näringslivet. Mer än 6000 hallänningar har sin inkomst från näringar som har beröring till skogen. Skogen är också viktig, vilket vi inte minst ser i dessa dagar, för rekreation, stillhet och upplevelser.

Region Halland får genom de nya målen stora möjlighet att arbeta med samtliga dessa utvecklingsområden till nytta för Halland och hallänningarna.

Helene Andersson (C), ordförande i Region Hallands skogsegendomsdelegation