Nytt program för rent vatten i Halland

Tillgång till rikligt med vatten har varit en självklarhet för de flesta i Sverige. Men de senaste somrarnas vattenbrist gör att vi måste tänka om och tänka nytt. Foto: Jerry Engström, Getinge

 

Tillgång till rikligt med vatten har varit en självklarhet för de flesta i Sverige. På senare tid har detta förändrats och nästan varje sommar informeras hallänningarna om vattenbrist. Så inleds Centerpartiet Hallands nya politiska program för rent vatten.

Här presenterar vi några av Centerpartiet Hallands förslag som ska ligga till grund för vår politik inför valet 2022.

Rent vatten till rätt ändamål – en avloppsomställning behövs

 • Region och kommuner ska gå före och bygga vattensnålt och i sitt upphandlingsförfarande premiera ny innovativ teknik.
 • Region Halland ska föra en dialog med länsstyrelse och kommuner kring att tillsynsmyndigheter ska kunna ges större utrymme att bevilja tillstånd, där nya tekniska lösningar ses kunna gynna målet.
 • I planprocesser ska behovet av innovativa lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten tydliggöras.
 • Lagstiftningen ska tydliggöras så att dagvatten finns med tidigt i planprocesserna
 • Region Halland ska föra en aktiv dialog med lokala forskningsmiljöer hos Hushållningssällskapet och Högskolan i Halmstad. Region Halland ska aktivt också stötta och utveckla lokala forskningsmiljöer.
 • Trafikverket ska ges ett tydligt uppdrag att se till så att dammar i anslutning till vägar fyller sin funktion, genom fördröjning, och att de renar vatten från föroreningar. I de fall anläggningar finns på annans mark ska detta ske med dialog.

Infrastruktur av våtmarker och dammar behövs i landskapet

 • Region Halland ska möjliggöra för intressenter att nätverka så att vattenåtgärder i landskapet sker i dialog med berörda parter och därmed bidrar till ekonomiska och effektiva miljöåtgärder.
 • Nyanlagda vattenanläggningar ska inte omgärdas av strandskydd eller biotopskydd.

Rent vatten och gott miljöarbete går hand i hand med brukande av jord och skog

 • Centerpartiet ska medverka till att modernisera Miljöbalken och Plan och Bygglagen så att goda initiativ, som gynnar ett hållbart brukande av resurser, kan förverkligas.
 • Region Halland ska föra en dialog med länsstyrelsen så att tillsynsmyndigheter ges större utrymme att ge lättnader/undantag där lösningar och tekniker ses gynna målet. Målet och nyttan ska vara i fokus. Där lagstiftning krockar ska nyttan ges företräde.
 • Region Halland ska stötta och bidra till utveckling av lokala forskningsmiljöer.
 • Vid inrättande av vattenskyddsområden ska de lokala förutsättningarna vara med i ett i övrigt riskbaserat arbetssätt för att minimera området med särskilda föreskrifter.

Arbetsgruppen som tagit fram förslaget till politiskt program för rent vatten har bestått av Agneta Åkerberg, Falkenberg, Harald Lagerstedt, Varberg och Gustav Skyggesson, Falkenberg.