Christofer Bergenblock, riksdagsledamot:

"Sverige behöver mer biodrivmedel. Inte mindre."

- Sverige behöver mer biodrivmedel, inte mindre. Det sa Centerpartiets nya riksdagsledamot Christofer Bergenblock när han för första gången talade i Sveriges Riksdag.

I anförandet lyfte han fram en halländsk lantbrukare som går före i den gröna omställningen.

Anförande – Allmänpolitisk debatt i kammaren 18/10
Herr Talman!
Den 4 juli besökte jag lantbrukaren Lars Paulsson på Kvarngården strax utanför Långås i Halland. Det
är en gård som går före i den gröna omställningen. När jag var där så väntade han på leverans av
Sveriges första biogastraktor, som kommer drivas av gas producerad på den egna gården. Gården
producerar även gas till gårdens elförsörjning, till en lokal gasstation och till det nationella gasnätet.
Kvarngården är ett bra exempel på hur de gröna näringarna är drivande i omställningen mot ett
klimatsmart samhälle. Och i Halland har vi gott om företag inom den gröna sektorn.

Om jag får skryta lite, Herr Talman, så är det faktiskt så att de gröna näringarna sysselsätter omkring
13.500 personer i Halland. Vi har nästan 300.000 ha skogsmark och 125.000 ha jordbruksmark. Det är inte bara viktigt för produktion av livsmedel och skogsprodukter utan i lika grad viktigt för den gröna omställningen. Vi behöver ta vara på de resurser som lantbruk och skogsbruk ger om vi ska klara av klimatutmaningen. Och klimatet är alltjämt vår tids största ödesfråga.
Tyvärr märktes inte detta i den regeringsförklaring som statsministern läste upp i kammaren igår.
Tvärtom så reducerades klimatfrågan återigen till att handla om ny kärnkraft i en oviss framtid medan förslaget om kraftigt ökade koldioxidutsläpp genom minskad reduktionsplikt var desto tydligare. Vi fick alltså en politik för ökade utsläpp istället för minskade. Landsbygden och de gröna näringarna behandlades också styvmoderligt och inte minst var det otydligt vad regeringen vill med det svenska skogsbruket.

Herr talman! Ska vi klara klimatutmaningen så måste vi slå fast att de gröna näringarna spelar en
avgörande roll i den gröna omställningen. Det är de växande grödorna som binder koldioxid både i det korta och det långa perspektivet. Därför är det både smart och viktigt med ett aktivt jord- och
skogsbruk ur ren klimatsynpunkt. Dessutom är de produkter som kommer ifrån åkrarna och skogen
klimatsmarta. Det är därifrån vi får närproducerade och hållbara livsmedel, det är därifrån vi får
biogas, biodrivmedel och biobränsle, det är därifrån vi får fossilfritt byggmaterial till hus och
konstruktioner.

När vi har de här möjligheterna håller det inte att bedriva en politik som motverkar den gröna
omställningen. Sverige har varit en föregångare genom att öka andelen biodrivmedel inom
reduktionsplikten och vi har alla förutsättningar att även öka den inhemska produktionen. Tyvärr går
regeringen nu i motsatt riktning, vilket är till skada för svensk skogsindustri och svenska
arbetstillfällen, men framför allt för klimatet. Sverige behöver mer biodrivmedel, inte mindre.

Vidare så behöver vi vara tydliga med att vi behöver öka, inte minska, användningen av skogens
produkter. Även den ambitionen saknades tyvärr i regeringsförklaringen. I Halland har vi omkring
10.000 enskilda skogsägare, ofta familjeskogsbruk som har skötts i generationer. De behöver få
fortsätta bruka sin skog utan onödiga statliga pekpinnar och övertolkningar av EU-direktiv.

Herr Talman, åter till Lars Paulsson på Kvarngården. Han är en bra representant för de gröna
näringarna som förser hallänningarna med närproducerade livsmedel, som håller landskapet öppet,
som bidrar till den biologiska mångfalden och som vill gå före i den gröna omställningen. Självklart
ska han och alla andra i de gröna näringarna kunna förvänta sig att Sveriges riksdag och den
nytillträdda regeringen också ser värdet i det de gör på våra landsbygder. Det är nämligen där som den gröna omställningen pågår på riktigt.