En ansvarsfull budget skapar handlingsfrihet

Centerpartiets ledamöter i regionfullmäktige som beslutat om en ansvarsfull budget. Från vänster Peter Lundin, Christian Lidén, Jenny Håkansson, Agneta Åkerberg, Helén Andersson, Helene Andersson och Maria Bronelius.


Samtidigt som många regioner i landet har ett mycket ansträngt läge har Region Halland nu klubbat en budget med ett resultat på 66 miljoner kronor.

- För oss centerpartister är god ekonomisk hushållning en viktig del i att skapa handlingskraft och möjlighet till investeringar, säger Helene Andersson.

Budgetanförande från Centerpartiets regionråd Helene Andersson:

"Presidie, ledamöter, åhörare och press

Tänk vad ett år går fort. Vi lägger ett stort och intensivt arbete i politiken men också bland våra tjänstepersoner i budgetarbetet. Stort tack för det arbetet. Och vill inledningsvis yrka bifall till Regionstyrelsens förslag till budget och därmed alliansens förslag.

God ekonomisk hushållning

Region Halland höjde skatten 2020. Målsättningen var att samla i ladorna inför de investeringar som vi visste skulle komma och som vi idag kommer att ta beslut om.

Ekonomin har utmanats med pandemin som efter det bidrog till hög inflation, pensionsskulder, räntehöjningar och andra kostnadsökningar som inte gick att hantera. Det var bara att följa med. Nu måste vi återigen fokusera på kostnaderna tydligt igen. Med så stora verksamheter som vi har i region Halland så är kostnadskontroll A och O. Vi ska möta detta genom att använda digitaliseringens möjligheter till att använda de mänskliga resurserna till rätt saker.

Från oss centerpartister så är god ekonomisk hushållning en viktig del i att skapa handlingskraft och möjlighet till investeringar. Det beslut kring lokalförsörjningsplanerna kan tas tack vare en god ekonomisk hushållning i Region Halland. Det är ett långsiktigt ansvarstagande och medveten hushållning av resurser som bidrar till detta.

Ett resultat på 66 miljoner och även de resultat som finns med i flerårsprognosen är egentligen för låga för en verksamhet som vår. Vi kommer noggrant att följa utvecklingen i dialog med våra driftnämnder för att inte underskott ska skena iväg men också kunna se investeringar som ger lägre kostnader tillbaka på sikt.

Satsningar på kollektivtrafik

Tidigare när vi i region Halland har gjort budget så har vi kunnat titta på SKRs prognoser och tänka att både befolkningsutveckling och skatteintäkter blir högre än prognosen. Så är det inte nu. Frågan är om det är en tillfälligt hack eller om vi går en ny tid till mötes. Vi jobbar ju oavbrutet i den regionala utvecklingen för en fortsatt tillväxt men barnafödandet sjunker i hela landet, invandringen minskar och vi ska konkurrera om invånarna i Sverige och en nationell omflyttning av personer samtidigt som vi ser att de delar av Sverige som tidigare under decennium har haft minskande befolkning nu växer och skapar attraktivitet för arbetskraften.

Därför blir våra satsningar på kollektivtrafiken mycket viktiga för att människor ska kunna enkelt förflytta sig till arbeten både inom och utanför Halland. Detta gäller både i östlig, nordlig och sydlig riktning.

Livsmiljön blir också viktig, den har vi i vår vackra natur och vårt kulturliv men det krävs också utbildningar som ligger i framkant både på grund- och gymnasienivå men även komvux och gymnasienivå. Fler utbildningar inom yrkeshögskolan kommer att behövas för att möta arbetsmarknadens behov men också människors önskemål till nya kompetenser i yrkeslivet.

Högskolornas grundutbildningar men även forskning ser vi goda resultat av i vårt AI utvecklingsarbete där samverkan med Högskolan i Halmstad har varit en viktig del.

Klimatarbete

Region Halland var tidiga med insatser inom miljöområdet vi byggde bland annat biogasanläggning på Plönninge, förnybar energi i lokaler med mera. Vad det gäller interna miljöarbetet har det varit mer utmanande. Vi stärker genomförandekraften inom klimatområdet. Nu har vi en intern klimat- och miljöplan som kommer att följas upp i det ordinarie uppföljningsarbetet.

När det gäller det sociala hållbarhetsarbetet så spelar både vi själva som arbetsgivare, ideell sektor, företag, organisationer en betydande roll. Våra folkhögskolor ger unga och äldre en ny chans till studier. Det halländska näringslivet har utmaningar. Vi fortsätter göra initiativ och satsningar för att utveckla näringslivet.

Vi får inte tappa tempo i att söka EU-finansiering i Halland. Det är avgörande för att vi ska fortsätta utvecklas. Dessa medel är avgörande för att fortsätta utveckla vårt län. Vi måste ta hem mer finansiering av EU-medel både till utvecklingsprojekt, infrastrukturutveckling och andra satsningar.

Tillsammans

Jag skulle avslutningsvis vilja vår styrka i Region Halland är att jobba tillsammans inom politiken, inom förvaltningar men också mellan förvaltningar, tillsammans med kommuner och länsstyrelsen, tillsammans med andra regionala organisationer, tillsammans med näringslivet, ideell sektor, kulturlivet. Det är vår styrka och i det ligger vår utvecklingskraft. Jag hoppas att vi fortsätter på det spåret.

Bifall till alliansens förslag till Budget tillika regionstyrelsens förslag."