Fördjupad översiktsplan för Veddige antagen i kommunfullmäktige

- Den här fördjupade översiktsplanen kommer i precis rätt tid för Veddige med utvecklingen av nytt stationsläge i Väröbacka, med upprustningen på Viskadalsbanan, med den goda samhällsservice som redan finns och med utökningen av VA-kapaciteten. FÖP:en ger vid handen att det skulle kunna bli en utveckling med tre till fyra hundra bostäder, sa centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock i samband med fullmäktigedebatten på tisdagskvällen.

Den nya fördjupade översiktsplanen för Veddige sätter ramarna för samhällets utveckling under de kommande tio åren och pekar ut hur det är tänkt att samhället ska kunna växa framöver. Bland annat möjliggör planen 300 till 400 nya bostäder huvudsakligen i form av blandad bebyggelse, 11 ha verksamhetsmark för nya industrier och anläggningar, nya grönområden, en förlängning av strandpromenaden och nya GC-vägar till Derome och Väröbacka.

Samtidigt så innebär utbyggnaden av Veddige också en konflikt med det omkringliggande jordbrukslandskapet, vilket också berördes under debatten:

- Vi behöver flytta fram och sätta åkermarken i framsätet, jämte miljöbalken, med bälte och störtkruka om så behövs, sa Katarina Sundvall (C), som yrkade bifall till förslaget med förhoppningen att åkermarken blir det sista alternativet för byggnation och att förtätning kommer i allra första hand.

Behovet av nya bostäder lyftes fram flera gånger i debatten och det konstaterades att den begränsning som idag finns i kapaciteten på reningsverket kommer att att byggas bort i två steg under de kommande åren. I det första steget, som ska vara klart 2021, möjliggörs över 100 nya bostäder och därmed kan arbetet med att ta fram detaljplaner nu sätta igång på allvar.

- Vad gäller kommande detaljplaner är vi redo ifrån stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden. Det är inte en FÖP som behöver vänta på att det händer någonting utan vi är redan på gång, förklarade byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C), och hänvisade till det redan pågående arbetet med Vabrännaområdet samt arbetet med Varbergs Bostads förtätningsprojekt och det privata initiativet gällande Ramstorp.

Avslutningsvis i debatten tog Stefan Stenberg (C), som är ordförande i Varbergs Bostads AB, ordet och konstaterade:

- Det är jättebra att vi gör planer, men nu börjar jobbet!