Ny landsbygdsstrategi på väg fram i Varberg

- Att hela kommunen lever och utvecklas är ett prioriterat mål i Varberg och nu förstärks det ytterligare genom en ny landsbygdsstrategi, säger Centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock apropå det förslag till ny landsbygdsstrategi som behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under tisdagen (12/1) och nu går ut på remiss till kommunens nämnder och bolag.

Under hösten 2020 har arbete pågått med att ta fram en ny landsbygdsstrategi för Varbergs kommun. Under arbetet har dialog förts med representanter för byalag och landsbygdsråd för att få en så bra förankring som möjligt. Bland annat hölls ett möte i november där även politiken deltog. Förslaget beräknas komma upp till beslut i kommunfullmäktige innan sommaren 2021.

I strategin lyfts det fram fem utvecklingsområden som ska bidra till att uppnå en mer levande landsbygd:

  • Skapa attraktiva livsmiljöer för fler
  • Främja hållbar mobilitet
  • Välfungerande service och välfärd
  • Stärka det lokala näringslivet
  • Stödja lokalt engagemang och främja dialog

- Att verka för en ökad bostadsbyggnation i såväl serviceorter som mindre samhällen är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att få till en positiv utveckling i alla delar av kommunen, fortsätter Bergenblock (C). Dubbel markanvisning kan vara en väg att gå, men kommunen behöver också bli mer proaktiv i arbetet med markförvärv och detaljplaneläggning.

Nästan halva Varbergs befolkning bor utanför centralorten och kommunen växer i samtliga delar. För en fortsatt positiv utveckling krävs att både kommunen och andra offentliga aktörer tillsammans med byalag och samhällsföreningar jobbar med att utveckla de olika områdena i strategin.

- Landsbygdsstrategin kommer att fylla en viktig funktion genom att den pekar ut var vi gemensamt behöver kraftsamla för att främja en levande landsbygd i hela kommunen, avslutar Christofer Bergenblock.