Glädjande att åtgärdsprogrammet för Västerhavet överprövas av regeringen

- Självklart ska vi värna en god vattenkvalitet framöver, men åtgärderna måste ske i samarbete med de areella näringarna och vara finansierade. Det hoppas jag att man nu tar hänsyn till, säger Christofer Bergenblock (C) apropå regeringens beslut (16/12) om att överpröva Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för Västerhavet.

Redan i april månad (30/3) beslutade kommunstyrelsen i Varberg att begära regeringens prövning av Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Anledningen till begäran om överprövning var att förslaget krävde långtgående åtgärder för att uppnå de föreslagna miljökvalitetsnormerna utan att redovisa de samhällsekonomiska konsekvenserna på ett tydligt sätt eller hur åtgärderna skulle finansieras.

Framför allt finns det en tydlig slagsida mot de areella näringarna i form av jordbruk och skogsbruk som riskerade att drabbas av mycket stora kostnader under planperioden som sträcker sig fram till 2027. En stor tyngdpunkt ligger på åtgärder i enskilda avlopp, borttagande av vandringshinder, förändrade växtodlingsmetoder samt anläggande av dammar och våtmarker. De samlade kostnaderna för Sverige handlar om tiotals miljarder kronor, som till stor del saknar finansiering.

Vattenmyndigheten återkom i november månad med ett delvis reviderat och mer nedbrutet förslag till åtgärdsprogram och menade att det därmed inte längre fanns skäl för regeringen att överpröva programmet. Även denna gång konstaterades dock att det till stor del saknades samhällsekonomisk analys och finansiering av åtgärderna. Därför höll Varbergs kommun fast vid sin begäran om överprövning, vilket beslutades av kommunstyrelsen 30/11.

Regeringen har nu meddelat (16/12) att man kommer att överpröva åtgärdsprogrammet i enlighet med Varbergs kommuns begäran. Varberg är den enda halländska kommunen som begärt överprövning, men ytterligare 42 kommuner har begärt det, samt Havs- och vattenmyndigheten. I flera av kommunerna har Centerpartiet varit pådrivande i frågan om överprövning, så också i Varberg. Däremot motsatte sig socialdemokraterna kommunstyrelsens beslut den 30 november.

- Det är mycket positivt att regeringen nu tar upp åtgärdsprogrammet till prövning och gör en samlad avvägning mellan kostnad och nytta. Den bästa vägen att få till stånd åtgärder för att höja vattenkvaliteten är med hjälp av bidrag och nudging, så som redan idag sker inom det framgångsrika LEVA-projektet, avslutar Christofer Bergenblock.