FÖR UTVECKLING I HELA VARBERG

valmanifest 2022-2026

Ge kraft åt varje människa

Centerpartiet ska verka för att skapa en positiv och hållbar utveckling i alla delar av kommunen. Oberoende av var man bor eller vem man är ska man ha likvärdiga förutsättningar att leva och utvecklas. Genom den starka tillväxt som finns i kommunen skapas möjligheter till utveckling av bostäder, näringsliv och kommunal service, men det kräver också att kommunorganisationen är snabbfotad och flexibel för att möta de utmaningar som följer. Vi tror både på människors och företags förmåga att växa!

Centerpartiet tror på en hållbar tillväxt, som bidrar till att människor känner trygghet och framtidstro. En hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och resursmässigt - innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela kommunen. Vi vill att Varbergs kommun ska bli ett föredöme inom hållbarhetsarbetet!

Centerpartiet värnar om alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga och vilja att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är genom människors inre drivkrafter som hela kommunen växer och utvecklas. Vi har en positiv syn på människan och oberoende av ursprung eller bakgrund ska alla känna sig välkomna i Varbergs kommun!

Vi vill ge kraft åt varje människa!

Byggnation i hela kommunen

Bostadsbyggande är viktigt för kommunens utveckling och behövs i alla delar av kommunen, för att skapa bra platser att bo och verka på. Hållbart byggande ska vara ett ledord och avser såväl byggnaderna i sig som den omkringliggande miljön och mobilitetslösningarna. I en kommun med stor befolkningsökning behöver byggnationen ske både genom förtätning av befintliga områden och utveckling av nya områden.

 • Centerpartiet ska verka för en positiv bostadsutveckling i alla delar av kommunen, såväl i staden och serviceorterna, som i de mindre orterna och på landsbygden.
 • Fördjupade översiktsplaner och ortutvecklingsstrategier ska användas som aktiva redskap för utveckling i hela kommunen.
 • Utbyggnaden av vatten och avlopp ska ske på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar till bostadsbyggande i hela kommunen.
 • Kommunen ska vara proaktiv gällande markförvärv och planläggning för att skapa förutsättningar för boende och verksamheter i kommunens mindre orter.
 • Dubbel markanvisning ska vid behov användas som ett redskap för ökad byggnation av hyresrätter på landsbygden.
 • Förtätning av staden och serviceorterna behöver fortsätta, men ska ske på ett klokt och hållbart sätt.
 • Byggnation på åkermark ska i möjligaste mån undvikas.
 • Kommunen ska ha en positiv inställning till friliggande byggnation på landsbygden.
 • Kommunens egen byggnation ska vara ett föredöme och ske på ett hållbart sätt, till exempel genom ökat byggande i trä.
 • Kommunen ska verka för att skapa möjlighet till byggnation i strandnära lägen på landsbygden.
 • Varbergs Bostads AB ska arbeta aktivt för byggnation i såväl centralorten som serviceorterna.
 • Kommunen ska i samband med lämplig exploatering prova nya former av byggnation, t.ex. i form av modern egnahemsrörelse.

Barn och utbildning

Barn och unga behöver både trygghet och utmaningar under sin uppväxt. Därför ska förskolor och skolor i Varbergs kommun erbjuda goda lärmiljöer med fokus på kunskap, så att alla barn och unga kan nå sin fulla potential.

 • Centerpartiet ska verka för att det finns tillgång till förskolor och skolor i alla delar av kommunen.
 • Det ska finnas tillgång till förskoleplats i närheten av där man bor och inom rimlig tid.
 • Lokaler i förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska användas flexibelt för att kunna möta skiftande behov över tid.
 • Barn och ungdomar ska kunna ta sig på ett både tryggt och hållbart sätt till sin skola genom säkra gång- och cykelvägar eller skolskjuts.
 • När kommunens lokaler, så som specialsalar i skolorna, står tomma ska det finnas möjlighet för föreningsliv att ha verksamheter där.
 • Förskolor och skolor ska erbjuda miljöer som uppmuntrar till lek, rörelse och aktivitet, vilket även är bra för kunskapsinhämtningen
 • Alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin skolgång på bästa sätt, till exempel genom en tillgänglig elevhälsa, bra samarbete över organisationsgränserna och utveckling av den nya resursskolan.
 • Samarbetet mellan grundskola och gymnasium ska stärkas ytterligare för att fler ska klara sina gymnasiestudier på tre år.
 • Peder Skrivares skola ska fortsätta byggas ut med ytterligare elevplatser för att möta framtida behov och yrkesutbildningar ska även framgent vara en del av skolan.
 • Samarbetet mellan skola och arbetsliv ska vara starkt och tydligt genom hela skolgången.
 • Friskolor är bra för Varbergs barn och unga eftersom det ger föräldrar och elever möjlighet att själva välja den skola som passar dem bäst.
Lärare

Högre utbildning och näringsliv

Genom ett livskraftigt näringsliv skapas arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter för att finansiera den gemensamma välfärden. Kommunen ska samverka med näringslivet för att underlätta för företagen att utvecklas. Utan näringsliv, ingen välfärd.

 • Centerpartiet ska verka för att det ska finnas goda förutsättningar att starta och driva företag i alla delar av kommunen.
 • Kommunen ska fortsätta att arbeta med att förbättra näringslivsklimatet genom bra bemötande och kontinuerlig dialog med näringslivet.
 • Kommunen ska tillhandahålla planlagd verksamhetsmark i centralorten och samtliga serviceorter.
 • Campus Varberg ska bidra till att svara upp med de högre utbildningar som är efterfrågade både av näringsliv och offentliga verksamheter, till exempel genom fler YH-utbildningar.
 • För att stärka Varbergs varumärke som trästad bör en YH-utbildning startas på Campus med inriktning mot träbyggnation.
 • Möjligheten att utveckla högre utbildningar inom de gröna näringarna ska undersökas, till exempel genom samarbete mellan Munkagårdsgymnasiet, Campus Varberg och Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Kommunen ska arbeta aktivt för att få fler människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning.
 • Kommunen ska tillsammans med näringslivet hitta kreativa lösningar för att snabbt få in nyanlända på arbetsmarknaden.
 • Integration av nyanlända ska underlättas genom tillgång till utbildning, arbete, boende och inkluderande mötesplatser.

Omsorg och stöd

I Varberg ska man känna trygghet i livets alla skeden, både när man själv är i behov av extra stöd och som anhörig. Omsorgen ska genomsyras av den enskildes självbestämmande och integritet samt av gott bemötande från dem som utför insatser av olika slag. Det ska vara enkelt att veta var man kan få information om det stöd och den hjälp man kan behöva i olika situationer.

 • Centerpartiet ska verka för att det ska finnas tillgång till bra stöd och trygg omsorg när man behöver det.
 • Det ska finnas tillgång till olika sorters boenden i hela kommunen för den som blir äldre, till exempel seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende för vård och omsorg.
 • Kommunens äldreomsorg ska ha utbildad personal och verka för en god samverkan mellan olika yrkesgrupper för bästa vård och omsorg.
 • Kommunen ska verka för att höja statusen för yrkena inom vården och socialtjänsten.
 • Kontinuiteten ska öka inom hemtjänsten med färre antal personal hos varje omsorgstagare.
 • Stödet till anhöriga behöver utvecklas och stärkas eftersom de bidrar med ovärderliga insatser samtidigt som de många gånger har en tuff livssituation.
 • Digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del i utvecklingen av omsorgen och behöver både utvecklas och byggas ut framöver.
 • Åldersdiskriminering ska motverkas och de årsrikas erfarenheter ska tas tillvara på och ses som en tillgång i samhället.
 • Kommunen ska arbeta förebyggande mot våld och övergrepp i nära relationer, bland annat genom att utsatta ges särskilt stöd och att samverkan med kvinnojouren och andra organisationer utvecklas.
 • I Varberg ska ingen behöva sakna tak över huvudet eller leva hemlös.
 • Psykisk hälsa ska främjas genom samverkan mellan olika aktörer, så som skola, socialtjänst, sjukvård och civilsamhälle.
 • Ofrivillig ensamhet ska förebyggas genom samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer, till exempel inom ramen för aktiv senior, mötesplatser och ambassadörskap.
 • Tillgängligheten för personer med funktionsvariationer behöver bli bättre i samhället och inkluderingen behöver stärkas, till exempel vid kommunala arrangemang och möten.

Kultur och fritid

Idrott, kultur och föreningsliv fyller en viktig funktion för människors fysiska och psykiska välmående. Genom olika fritidsaktiviteter skapas mötesplatser för människor med olika bakgrund och i alla delar av kommunen. Inom såväl kultur som idrott ska det finnas utrymme både för spets och bredd.

 • Centerpartiet ska verka för att det finns tillgång till kultur, idrott och övrigt föreningsliv i alla delar av kommunen.
 • Kommunens stöd i form av ekonomiska bidrag och tillgång till anläggningar ska fördelas både jämlikt och jämställt inom kultur, idrott och övrigt föreningsliv.
 • Fler ska kunna ta del av kultur runt om i kommunen, till exempel genom att möjliggöra streamade kulturarrangemang på olika mötesplatser och samlingslokaler.
 • Samarbetet mellan kulturinstitutionerna, kulturskolan och skolan ska utökas för att ge fler barn och ungdomar möjlighet till kulturupplevelser och till eget skapande.
 • Kommunen ska skapa goda förutsättningar för ett aktivt föreningsliv runt om i hela kommunen genom stöd och tillgång till fritidsanläggningar och mötesplatser.
 • Det ska finnas tillgång till biblioteksservice i alla delar av kommunen med aktiviteter för att stärka barns och ungas läsförmåga
 • Det ska finnas tillgång till ungdomsverksamhet som är trygg, drogfri och tillgänglig i alla delar av kommunen, till exempel genom fortsatt utveckling av den mobila ungdomsgårdsverksamheten, MUVE.
 • Såväl professionella kulturutövare som amatörer ska stöttas, till exempel genom kommunens konstinköp och stöd till föreningslivet.
 • Nästa kommunala konstgräsplan som planeras ska anläggas i den östra delen av kommunen.
 • På sikt ska det anläggas en ny utomhusarena för friidrotten i anslutning till Trönninge Idrottscentrum – Tresteget.
 • Kommunen ska verka för bättre möjligheter till utveckling av mindre och nya sporter, till exempel dans, kampsport, skate, parkour, dans och e-sport.
 • I samband med nybyggnation av idrottshallar ska det skapas lokaler även för idrotter med specifika lokalbehov, så som kampsport och dans.
 • Kommunens befintliga idrottsanläggningar bör bevaras och utvecklas.

Livsmedel, miljö och klimat

Havet, sjöarna, skogen och åkermarken är viktiga tillgångar i kommunen och bidrar såväl till attraktivitet som försörjning. Genom klokt och hållbart nyttjande kan de här resurserna användas för matproduktion, rekreation, energiproduktion, byggnadsmaterial, turistverksamhet och mycket mer.

 • Centerpartiet ska verka för en hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och resursmässigt - i hela kommunen.
 • Vid framtagandet av kommunens nya översiktsplan ska en särskild fördjupning göras kring åkermarken i syfte att lyfta fram dess värde för livsmedelsproduktion och biologisk mångfald.
 • Kommunen ska sträva efter klimatsmarta livsmedel i förskola, skola och omsorg, så som närodlat, ekologiskt och årstidsanpassat.
 • Genom att knyta en faddergård till varje skola kan eleverna ges en större förståelse för varifrån maten kommer och hur den produceras.
 • Kommunen ska ha en kemikalieplan som syftar till att nå målet om en giftfri miljö genom att minska såväl användningen som exponeringen av kemikalier.
 • Kommunen ska höja målsättningen kring en fossilfri fordonsflotta med målet att uppnå det redan under mandatperioden.
 • Kommunen ska plantera växter, men motverka invasiva arter, och sköta de offentliga miljöerna på ett sådant sätt som gynnar pollinerare och biologisk mångfald.
 • Kommunen ska ligga i framkant när det gäller energibesparing och ny miljösmart teknik, till exempel vad gälle solceller och utbyggnad av laddinfrastruktur.
 • Kommunen ska vara försiktig med att anlägga hårdgjorda ytor då grönytor dels binder kol, dels är viktiga för att ta emot och leda bort nederbörd.
 • Dagvatten ska ses som en resurs och hänsyn till dess tillvaratagande ska tas tidigt i planeringsskedet av nya utbyggnadsområden.

Trafik och infrastruktur

En väl fungerande och pålitlig infrastruktur gynnar hela Varbergs kommun och stärker kommunens konkurrenskraft när det gäller kompetens och företagande. Transporter ska kunna ske på ett enkelt och miljövänligt sätt.

 • Centerpartiet ska verka för en väl fungerande infrastruktur i hela kommunen och nya mobilitetslösningar som möter nya krav på hållbara transporter.
 • Inriktning för tågstoppet i Väröbacka ska fortsatt vara 2026.
 • I samband med etablering av tågstoppet i Väröbacka ska en välfungerande struktur kring denna säkerställas i form av tillfartsvägar, cykelbanor, parkering och bussanslutning.
 • Kommunen ska verka för att på sikt anlägga ett tågstopp i anslutning till Tvååker.
 • Samåkning och bilpooler ska stimuleras genom att samåkningsparkeringar för cykel och bil finns på strategiska platser med möjlighet till heldagsparkering.
 • Huvudmannaskapet för vägar i serviceorterna bör successivt flyttas över från vägföreningarna till kommunen.
 • Fler cykelvägar behöver anläggas runt om i hela kommunen med prioritering av säkra cykelvägar till skolor, fritidsanläggningar och arbetsplatser, men även för att gynna cykelturismen.
 • Kommunen ska verka för att förmå Trafikverket att bygga en cirkulationsplats i Derome.
 • Busstrafiken behöver utvecklas och göras mer attraktiv på landsbygden genom nya kreativa lösningar så som en ny flexlinje, busslinjer mellan serviceorterna och möjlighet att åka med skolskjutsarna.
 • Kommunen ska verka för att delta i testprojekt för nya mobilitetslösningar som komplement till kollektivtrafik, exempelvis i form av bilpooler eller samåkningslösningar.
 • Varbergs hamn ska utvecklas till en av Sveriges mest hållbara hamnar när den flyttar till sitt nya läge i Farehamnen, till exempel genom elektrifiering, effektiv energiförbrukning och hållbara transporter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.