CIS nya EU-projekt: "Get involved! Women empowerment in Morocco and Benin”

För första gången har CIS ansökt om EU-medel vilket blev lyckosamt! Ansökan beviljades och från och med mars i år deltar CIS i ett omfattande EU-projekt för att stärka kvinnor i politiken i Marocko och Benin.

År 2017 utlyste EU en ansökningsomgång för projekt i syfte att stärka kvinnor i politiska partier. Det var första gången EU uttryckligen uppmanade politiska stiftelser att söka och första gången man gjorde det möjligt att arbeta med politiska partier som målgrupp, dock endast på tvärpolitisk flerpartibasis.

Flera medlemmar av ett europeiskt nätverk för politiska stiftelser som CIS är medlem i (ENoP), beslutade att lägga fram en gemensam ansökan under ledning av den tyska stiftelsen Konrad Adenauer Stiftung som är kopplad till kristdemokratiska CDU. I november informerades vi till vår stora glädje att ansökan beviljats! Projektet heter ”Get involved! Women empowerment in Morocco and Benin” och har en total projektbudget på drygt 2 miljoner euros för perioden 2018-2020. Nu i slutet av april kommer alla deltagande organisationer, nio stycken allt som allt, mötas i Rabat i Marocko för en tre-dagars uppstartsworkshop och sedan ska verksamheten kunna rulla igång.

Projektet syftar till att öka unga kvinnors deltagande och inflytande i politiska partier i Benin och i Marocko. Huvuddelen av verksamheten i Benin kommer att genomföras av IGD, CIS partner i Burkina Faso sedan många år tillbaka. För detta projekt har IGD anställt två personer på halvtid som kommer att vara baserade i Ouagadougou i Burkina Faso och resa regelbundet till Cotonou i Benin. CIS roll är att bidra till övergripande uppföljning och att delta i vissa aktiviteter.

Kvinnors ställning inom politiken i Benin är generellt svag idag. Juridiskt har de samma rättigheter och möjligheter som män, men på grund av olika kulturella och sociologiska faktorer är deras faktiska deltagande och inflytande lågt. Endast 7% av parlamentsledamöterna är kvinnor och man uppskattar att endast 10-20% av partiernas medlemmar är kvinnor. Dock finns det kvinnliga ministrar, gruppledare och borgmästare.

CIS och IGD implementerade ett annat projekt, Program for Young Politicians in Africa (PYPA), i Benin mellan 2012 och 2015. Av det 40-tal unga medlemmar i politiska partier som har utbildats genom PYPA är hälften kvinnor. Dessa 20 kvinnor kommer utgöra en viktig kärngrupp för detta nya projekt. IGDs mångåriga erfarenhet av att arbeta med politiska partier i Benin kommer också vara en viktig förutsättning för genomförande av aktiviteterna.

Projektet ska leda till att unga kvinnor spelar en mer aktiv roll och får ökat inflytande i politiska partier. Tre specifika resultat förväntas uppnås:

 1. Det politiska ledarskapet förstår vikten av att unga kvinnliga partimedlemmar spelar en aktiv roll och har inflytande inom partiet.
 2. Unga kvinnliga partimedlemmar har ökat självförtroende, kunskaper, färdigheter och möjlighet att främja sin karriär inom partiet.
 3. En tvärpolitisk dialog startas mellan unga och erfarna partimedlemmar för utbyte av goda exempel för att stärka unga kvinnor.

Ett antal olika aktiviteter kommer att implementeras för att uppnå resultaten:

 • Workshops i bl.a. jämställdhet för ledarskapet av politiska partier
 • Påverkansarbete gentemot ledarskapet av politiska partier
 • Stöd till ’gender mainstreaming’ av partiprogram och andra partidokument
 • Stöd till utvecklande av strategier för att rekrytera fler unga kvinnliga medlemmar
 • Mentorskapsprogram mellan framgångsrika partimedlemmar och unga kvinnliga partimedlemmar
 • Kapacitetsstärkande workshops för unga kvinnliga partimedlemmar och politiskt intresserade unga kvinnor
 • Skapande av forum för tvärpolitisk dialog mellan unga kvinnor
 • Utbytesbesök mellan Benin och Marocko
 • Slutkonferens i Bryssel.

Verksamheten i Marocko kommer främst att genomföras av de tyska stiftelserna Konrad Adenauer Stiftung (kopplad till kristdemokratiska CDU) och Friedrich Ebert Stiftung (kopplad till socialdemokratiska SPD). Verksamheten i Benin kommer att genomföras av IGD och av en CSO i Benin (ABDC) som är partner till Hanns Seidel Stiftung (HSS, CDUs motsvarighet i Bayern). Dessutom innefattar projektet en del gemensamma aktiviteter i Bryssel och i Rabat.