CIS arbetar för att stärka lokal demokrati i Burkina Faso

Sedan 2007 samarbetar CIS med AAEPC (Association des Amis des Élus du Plateau Central), en liten civilrättsorganisation baserad i glesbygdsregionen Plateau Central i Burkina Faso, som huvudsakligen arbetar med att stärka lokal demokrati.

Under mer än 10 år av partnerskap har AAEPC, med stöd och finansiering från CIS samt med finansiering från Forum Syd, utvecklat ett brett spektrum av aktiviteter mot olika målgrupper som lokalvalda politiker, småföretagare och vanliga medborgare. En mängd aktiviteter inom olika tematiska områden som lokalt styre, jämställdhet, miljö och korruption har lett till tydliga resultat. Verksamheten har bidragit till att stärka lokal demokrati och skapa bättre relationer mellan lokalbefolkningen, lokalvalda politiker och lokala myndigheter.

Något som AAEPC genomgående har fokuserat på sedan 2007 är att utbilda lokalvalda politiker för att de bättre ska kunna spela sin roll som ansvarsfulla och inkluderande medlemmar av kommunfullmäktige. Dessa folkvalda talar ofta bara lokalspråk och kan därför inte tillgodogöra sig de olika administrativa texterna som endast finns på franska. AAEPC håller workshops där de lokalvalda lär sig om sina skyldigheter samt hur de kan förbättra kommunikationen med lokalbefolkningen för ökat ansvarsutkrävande. Under 2017 utbildade AAEPC 1192 lokalvalda politiker. En av dem var Bassema Kamsaongo, en 47-årig kvinna, som beskriver sin erfarenhet såhär:

[…Tack vare utbildningen förstår jag nu bättre mina arbetsuppgifter som lokalvald politiker. Nu är jag medveten om min roll som ”brygga” mellan befolkningen och kommunfullmäktige. Jag måste samla människor och berätta för dem om kommunens verksamhet, samt samla in skatter för att kunna genomföra den kommunala utvecklingsplanen.]

Radioprogram och teaterföreställningar är framgångsrika metoder som AAEPC använder i sitt arbete med lokalbefolkningen. Genom dem ökar AAEPC medvetenheten bland befolkningen om olika frågor. En av radiolyssnarna, butiksägare Mr. Koudbi Koada, berättar:

[…Innan radioprogrammet såg jag skatter som en gåva som vi ger till våra lokala myndigheter och deras anställda. Därför betalade jag inte skatt. Men tack vare programmet förstod jag att man genom att betala skatt bidrar till utvecklingen av hela kommunen. Sedan dess betalar jag skatt.]

AAEPCs arbete med småföretagare har lett till många intressanta resultat, bl.a att deras omsättning ökat. Som en följd av det bidrar de nu mätbart mer till den kommunal budgeten samt visar ökat intresse för hur budgeten används. Småföretagarna har även gått samman i en förening. En av medlemmarna i föreningen, en 58-årig skräddare Mady Compaoré, berättar om vad de gör:

[…Efter utbildningen bildade vi en förening av småföretagare. Förutsättningen för att bli medlem i föreningen är att betala skatt till kommunen. I slutet av varje månad samlar vi in skatter från alla medlemmar och tar kontakt med skattemyndigheterna för att de ska komma och samla in dem. Vi arrangerar också ett informationsmöte var tredje månad där vi förklarar vikten av att betala skatt till de småföretagare som ännu inte är medlemmar i föreningen.]

En annan viktig aspekt av AAEPC verksamhet är jämställdhetsarbete. I Burkina Faso är patriarkala normer och traditioner starka, och kvinnors roll består huvudsakligen i att utföra hushållssysslor och annat arbete inom familjen. En del aktiviteter under åren har därför haft speciell fokus på att öka mäns och kvinnors medvetenhet om kvinnors och mäns lika värde, vilket inte är en självklarhet på den burkinska landsbygden där patriarkala normer ännu är särskilt starka. Många kvinnor har upplevt omedelbara resultat av AAEPS arbete inom detta område. Rosalie Kaboré, en 26-årig kvinna som deltagit i utbildningen, berättar hur saker har förändrats i hennes hushåll ett år efteråt:

[…Efter utbildningen hade jag en diskussion med min man och mina barn om det jag lärt mig, och då bestämde vi oss att förändra våra rutiner i hushållet. Nu finns det inte länge en uppdelning av hushållssysslor baserat på kön. Våra pojkar hjälper nu till med städningen precis som deras syster gör. Våra grannar och vänner ser oss som en förebild och följer vårt exempel. Många har förändrat sina attityder och skickar nu sina döttrar precis som sina söner till skolan. Min man samråder också med mig nu innan han fattar några beslut.]

Kvinnor utgör bara 20% av alla lokalvalda politiker i Burkina Faso. Utöver traditionella normer enligt vilka ledare alltid är män, hindras kvinnor i politiken av att de oftast har hela ansvaret för hushållssysslor, utan stöd av deras män. Dessutom har kvinnliga politiker ofta lågt självförtroende och finner det svårt att tala inför män, och är därför inte särskilt aktiva under debatter. Haoua Sampegbo, en av de kvinnliga politiker som utbildats av AAEPC under 2017 säger:

[…Under kommunfullmäktiges möten, när en kvinna talar, kan hon känna hur misstänksamt de manliga kollegorna tittar på henne. Dessa blickar från våra manliga kollegor hindrar oss från att uttrycka oss tydligt.]

På begäran av några kvinnliga politiker, har AAEPC och CIS under 2018 börjat genomföra en ny aktivitet där 90 kvinnliga lokalvalda politiker ska utbildas i ledarskap och i att tala inför publik. Parallellt ska workshops för deras män genomföras för att öka deras medvetenhet om varför det är viktigt att stödja sina fruar i deras politiska arbete och att göra sin del av hushållsarbetet.

2018 är det avslutande samarbetsåret mellan CIS och AAEPC. Under de tio gångna åren har AAEPC betydligt utvecklat sin organisatoriska förmåga och kapacitet att genomföra, utvärdera och rapportera verksamhet. Detta har bl.a. lett till att de erhållit finansiering av ett Världsbankens-finansierat program i Burkina Faso fr.o.m 2019. CIS kommer att upprätthålla kontakten med AAEPC och eventuellt arbeta med dem igen om tillfällen för ett potentiellt samarbete dyker upp.

CIS vill även rikta ett stort tack till alla våra givare för era bidrag till AAEPC-projektet i Burkina Faso. Tack vare er har CIS kunnat utbilda lokalvalda politiker och medborgare i Burkina Faso om ansvarsfullt och inkluderande lokalt styre.

Du kan läsa mer om CIS arbete och stödja våra projekt på vår webbsida: https://www.centerpartiet.se/cis