Vår politik - trygghet

För Centerpartiet går tryggheten – och den kommunala kärnverksamheten först – sedan kommer allt annat. En väl fungerande vård, skola och omsorg är grunden för att en kommun ska vara attraktiv för medborgare och för inflyttning.

sol-has-bg sol-light-text

Trygghet

Vårt program för de kommande fyra åren.

SKOLAN
Vi vill att barn ska ha samma förutsättningar till bra utbildning var de än bor. Barnen har rätt till en modern lärmiljö som kan förbereda dem för framtidens yrkesliv. Vi vill fortsätta utvecklingen av skolan i hela kommunen.

 • Fortsätta arbetet med vår långsiktiga skolplan som påbörjats denna mandatperiod med skolstruktur, lärmiljöer och arbetsmiljö.
 • Fortsätta med utveckling av skolan med fokus på elever, undervisning och lärare nu när vi har mer resurser till klassrummen.
 • Fler vuxna i skolan; assistenter och kuratorer på plats.
 • Ledarskap och fokus på trygghet och elevhälsa.
 • Verka för ökad integrering av särskolan med fokus på innehåll.
 • Södra kommundelarna – fullfölja medborgardialogen – vi vill ha två skolor varav den ena i Fåker.
 • Vidareutveckla arbetet kring att vi är en samisk förvaltningskommun. Säkerställa att kommunen inte bara gör insatser mot samer utan att även fler får möjlighet att lära sig om och uppleva den samiska kulturen.

ÄLDREVÅRD OCH OMSORG
Våra nyckelord är individuell anpassning, ökat självbestämmande, medbestämmande, dokumentation och information.

 • Individen i fokus. Vi ska bygga vården utifrån individen och utveckla former så att man kan vara självständig, bestämma över sitt eget liv och behålla hälsan så länge som möjligt, helt enkelt få vara sig själv så länge som möjligt.
 • Optimera antalet olika personer som besöker under en 14 dagars period.
 • Hälsofrämjande, förebyggande och uppbyggande insatser oavsett hälsotillstånd.
 • Utveckla förutsättningarna för att personalen jobbar länge i Östersunds kommun. Ledarskap, kultur, teamkänsla, rekrytering och rätt förutsättningar.
 • Utveckla boendemiljöerna – fysiskt, socialt och digitalt och säkerställa en jämn nivå.
 • Anhörigtrygghet – Enklare och snabbare kontakter för anhöriga både digitalt och personligt.
 • Underlätta för anhöriga att kunna hantera livspusslet även på distans.
 • Regionen och kommunen ska ha sömlösa övergångar med vårdtagaren i centrum.
 • Boenden i hela kommunen - fler trygghetsboenden

VÅRDEN
Arbetsmarknadsnämnden, Barn- och utbildnning med Elevhälsan och Regionen – vi vill vända dagens diskussioner om vem som har kostnader för vad, till att handla om vad som är bäst för den ensilda.

 • Fortsatt fokus på förebyggande åtgärder: Trygghet i skolan, elevhälsa, skolhälsovård och föräldrastöd.
 • Hitta en sömlös samverkan mellan Kommunen och Regionen så att köer kan kortas.
 • Kommunal primärvård riktad mot unga ska möjliggöra en ökad samverkan med skola/elevhälsa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.