Den växande kommunen

Allians för Anebys mål är att Aneby kommun fortsätter vara en plats med hållbar tillväxt och framtidstro. Vi vill att såväl människor som verksamheter och företag kan utvecklas till sin fulla potential. Vårt mål är en trygg och kunskapsinriktad skola, där elever och föräldrar känner förtroende och tillit. På så vis lägger vi den bästa grunden för att ge människor frihet att kunna forma och leva ett meningsfullt liv. Skolan ska främja en sund livsstil, stimulera företagsamhet och ge varje elev förutsättningar för att nå goda resultat.

Alla människor ska ges förutsättningar att bidra till sin och samhällets utveckling utifrån var och ens förmåga. Där människor känner positiv förväntan på sig att få ta ansvar och vara delaktiga stärks det demokratiska, toleranta och trygga samhället.

Kommunen består av det vi åstadkommer tillsammans och därför vill Allians för Aneby lyfta fram vikten av ett nära samarbete mellan offentlig verksamhet och den ideella/idéburna sektorn. Den kommunala organisationen ska stötta och ta initiativ till att utveckla samverkan där olika kompetenser och styrkor verkar åt samma mål. Med kommunens ekonomiska och organisatoriska resurser i kombination med det civila samhällets engagemang och idékraft blir så mycket mer möjligt att uppnå.

Ett levande näringsliv är avgörande för en kommuns tillväxt. Det är företagen som skapar arbetstillfällen medan offentliga aktörers uppgift är att skapa förutsättningar för ett positivt företagsklimat. Aneby kommun ska vara en företagsvänlig kommun som främjar utveckling och nyföretagande. Vi ska än mer stärka den redan goda servicenivån gentemot näringslivet. Därför är det viktigt att politiker och kommunala tjänstepersoner för en aktiv dialog med näringslivet.

En förutsättning för en växande kommun är tillgången till bra bostäder. Allians för Aneby vill se en tydlig framtidsvision över kommunens bostadsutveckling där allmännyttan och privata/enskilda aktörer säkerställer att det finns ändamålsenliga bostäder för ett tryggt boende genom hela livet. Visionen ska beskriva hur alla kommundelar kan utvecklas med bra bostäder och boendemiljöer, här är den lokala infrastrukturen viktig för att möjliggöra detta.

Alliansen vill

  • Främja företags förutsättningar att växa och utvecklas i hela kommunen.
  • Skapa förutsättningar för tryggt boende genom hela livet.