Nu växer både antal invånare och bostäder i Aneby kommun

Bostäder

En förutsättning för tillväxt och möjligheten att leva i hela landet är att människor har någonstans att bo. Idag råder stor brist på bostäder, vilket påverkar såväl den sociala som den regionala klyvningen av landet. Trösklarna till bostadsmarknaden är särskilt höga för den som är ung eller den som nyligen kommit till vårt land. Samtidigt finns en rad regler som hindrar byggandet i attraktiva områden på landsbygden, vilket i sin tur hämmar utvecklingen utanför städerna.

Bostadsbristen i Sverige beror både på att det byggs för lite och för långsamt och på låg rörlighet och dåligt utnyttjande av beståndet. Hyressättning, krångliga byggregler och dålig konkurrens i byggsektorn har gjort det onödigt svårt och dyrt att bygga. Den svenska bostadsmarknaden klarar inte av att svara upp mot efterfrågan, vilket minskar människors frihet och rörlighet. Särskilt sårbart blir det i små landsbygdskommuner som till exempel Aneby kommun. Men trots en tidigare tröghet kan vi nu se nya hyresbostäder växa fram i en ökad takt i vår kommun.

Vi blir stadigt fler invånare i Aneby kommun

Det är med glädje jag varje vecka kan följa befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan underdrift kan jag säga att vi faktiskt växer så det knakar. Vid den senaste avstämningen som gjordes i början av oktober räknade vi 6 761 invånare, den högsta siffran på mer än 10 år. Det är en ökning med 158 personer på 9 månader, hela 2,4 procent! Det är 114 personer fler än vad årsprognosen för hela 2017 som sattes den i januari i år sa. Befolkningen ökar nu av egen kraft, kommunen redovisar ett positivt födelse- och inflyttningsnetto. Det innebär att det föds fler personer än vad det avlider och att det flyttar in fler personer än vad som flyttar från kommunen. Att vi blir fler kommuninvånare är glädjande men också nödvändigt för att kommunen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Men en snabb befolkningsökning tillsammans med det faktum att vi lever allt längre ställer också stora krav på den offentliga servicen. Det handlar om barn- och äldreomsorg, skola, kommunikationer och inte minst om bostäder, bostäder i hela kommunen!

Fler invånare betyder behov av fler bostäder

Under några år har en tillväxt skett vad gäller byggande av villor i kommunens västra del, men det har även under de senaste åren byggts villor på Skärsjö Udde, ett stenkast utanför Aneby tätort. Nu kan vi också se att även Aneby tätort förändras vad gäller nybyggnation av bostäder. I juli i år blev totalt 16 hyreslägenheter på Österlånggatan inflyttningsklara. Vid Järnvägsgatan i kvarteret Valen har etapp 1 av byggnationen av 32 hyreslägenheter alldeles nyligen påbörjats, dessutom pågår projektering av nybyggnation av ett Trygghetsboende. Bostadsbyggandet är igång men fortfarande har vi en efterfrågan som är större än utbudet.

Centerpartiet vill minska klyvningen av Sverige genom att underlätta för bostadsbyggande

Nyligen vid Centerpartiet stämma antogs programmet Låt inte Sverige klyvas. Programmet handlar om hur Centerpartiet vill minska klyvningen som skär mellan de som nyss kommit till vårt land och de som bott här hela sitt liv. Mellan de som har utbildning och de som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan städer och landsbygd. Mellan de med hopp och framtidstro – och de som saknar det. Ett av många behov att möta för att minska klyvningen handlar just om bostäder.

Unga behöver en första bostad liksom personer som kommit till Sverige och fått sitt uppehållstillstånd. Barnfamiljer behöver en större bostad och för äldre måste det finnas möjligt att bo hemma längre, i en tillgänglighetsanpassad bostad.

Centerpartiet vill att det blir enklare att bygga och att rörligheten på bostadsmarknaden ökar för att fler människor ska få någonstans att bo. För att skapa fler platser för attraktiva bostäder krävs mer byggbar mark och att antalet riksintressen både minskas och definieras tydligare. Centerpartiet vill reformera strandskyddet så att kommunerna får bestämma mer själva. Regler som rör exempelvis buller och detaljplaner liksom systemet med hyresreglering måste förändras, så att fler kan få någonstans att bo. Skatter som idag bromsar rörligheten på bostadsmarknaden behöver ses över.

Centerpartiet vill att de statliga kreditgarantierna utnyttjas bättre och tydligare riktas för att underlätta byggande på landsbygden. Det behövs förbättrade ekonomiska villkor att låna upp kapital för att bygga där människor vill bo.

/Beata Allen, Aneby