Vi välkomnar en ny gång- och cykelvägsplan för Aneby kommun

cykel

Att gå och cykla är bra för både hälsan och miljön. För Centerpartiet är det därför angelägen att skapa förutsättningar så att fler människor väljer att både cykla och att promenera. 

Nu har Aneby kommun en ny gång- och cykelvägsplan med konreta förslag att förverkliga kommande år. Under måndagskvällen den 26 mars fattade kommunfullmäktige i Aneby kommun beslut om en ny gång- och cykelvägsplan. Planen har varit ute på remiss och många kloka synpunkter har lämnats från invånare vilket har bidragit till att den slutliga planen har blivit ännu bättre. Planen är ett styrande dokument för kommunens långsiktiga arbete för att skapa bra förutsättningar för ett säkert och attraktivt gång- och cykelvägnät.

Gång och cykelplan

Enkelt, säkert och självklart

Det ska upplevas som enkelt, säkert och ett självklart alternativ att gå eller cykla till sin arbetsplats, skola eller fritidsintresse. Så lyder den vision som vi nu jobbar för.

I planen är barn och ungdomar i skolan en prioriterad grupp för att få fler att cykla och gå på ett säkert sätt.

För Centerpartiet är det angeläget att främja en ökad gång och cykeltrafik eftersom det är bra för både hälsan och miljön. För att främja detta behöver det finnas bra och säkra möjligheter att ta sig fram både till arbete, skola och till fritidsaktiviteter.

Planen tar upp konkreta åtgärder för

  • Gång- och cykelvägnät
  • Cykelparkering och övrig sevice
  • Drift och underhåll
  • Turism och rekreation

Vi vet att en tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med cykel. För Anebys del handlar det om ca 19 procent som väljer att cykla till sitt arbete. Fler och fler cyklar även på vintern. Det är därför viktigt att skapa bra förutsättningar så att cykeltrafiken fortsätter att öka. Det ställer så klart ökat krav på underhållet av vägar samt på gång- och cykelbanor. Att göra det möjligt att exempelvis ta med sig cykeln i kollektivtrafiken är även det ett sätt att förenkla för cyklister.

Centerpartiet vill:

  • Bygga fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna
  • Bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder
  • Att cyklismen ska vara en naturlig del av transportsystemet
  • Knyta ihop tätorterna på landsbygden genom bilfria cykelförbindelse