Konsten att kunna gasa och bromsa samtidigt

Aneby kommun har likt många andra kommuner en tuff ekonomi att hantera. Välfärdsuppdraget är centralt och det ska vi som kommun med kraft fokusera på. Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C) ger en lägesrapport av kommunens målinriktade arbete med att nå en ekonomi i balans. Ett förändringsarbete där målet är att säkra kommunens framtida finansiella situation genom långsiktiga och hållbara lösningar.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att sy ihop budgeten för 2022. Det blir den sista budgeten för den här mandatperioden. Att nå en ekonomi i balans är portalskrivningen i det politiska programmet för Allians för Aneby 2019-2022. Under de senaste två åren har vi lyckats att ha fokus på en hållbar ekonomi där helheten alltid har varit viktigast. För oss är det viktigt att se effektiviseringsarbetet som en möjlighet att utveckla och förändra, att hitta långsiktiga och förebyggande lösningar som gör oss bättre rustade för framtiden.

- Kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen har haft ett nära och förtroendefullt samarbete för att vända skutan i rätt riktning, vilket är en förutsättning för att lyckas med det omfattande förändringsarbete som pågår, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

En stor utmaning är att behålla energi och förändringskraft samtidigt som stora förändringar görs för att effektivisera arbetet med minskade kostnader som följd. Det handlar inte om besparingar, utan om att fortsatt kunna leverera välfärd med hög kvalitet men till en lägre kostnad. Ett första steg har handlat om att öka kunskapen inom verksamheterna för att förstå och analysera för att sedan kunna förändra. Olika verksamheter har olika förutsättningar, men vad som är viktigt är att alla jobbar åt samma håll med helheten i sikte.

- Att i backspegeln blicka tillbaka på det framgångsrika arbete som våra verksamheter har åstadkommit under två ansträngda år, både utifrån ekonomi- och pandemiperspektiv, är imponerande. Vi har lyckats att både bromsa och gasa. Det handlar om att tänka annorlunda, att utgå från de förutsättningar vi har och tillsammans hitta nya lösningar, inte minst genom samverkan, säger Beata.

Tillsammans har vi kommit långt och lyckats att hitta energi och drivkraft för förändringsresan. Genom att lita på processen och de beslut som är fattade kommer vi att nå våra mål. Avgörande för att nå målet är också en nära och stöttande dialog mellan politik och förvaltning. På så sätt kan vi ta ytterligare steg framåt. Det återstår fortfarande en del arbete fram till att ekonomin är i balans, men målet är inom räckhåll. Ekonomi i balans handlar egentligen om ett ständigt arbete med att ha koll på kronor och verksamhet, att styra och leda för att hålla budget.

Kan man gasa utan att tillföra mer pengar, är en fråga som ibland lyfts.

- Det är absolut möjligt, säger Beata och fortsätter med att det finns många exempel på detta från det pågående arbetet. Åtgärder och satsningar som stärker det förebyggande arbetet, som stärker hälsa och välmående, som ökar enskilda människors möjligheter att gå från bidrag till egen försörjning. Insatser som stärker enskilda personers förmåga att ta eget ansvar och åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Vi har fokus på att våra elever lämnar skolan med godkända betyg för att minska risken att hamna i utanförskap senare i livet. Vi arbetar också aktivt med näringslivsfrämjande insatser och vi står nu i startgroparna för att intensifiera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta är bara ett axplock av satsningar som har genomförts under 2019-2020.

Att fortsatt söka samverkanslösningar, både internt och externt, för att minska kommunens sårbarhet men även för att stärka utvecklingskraften, är avgörande för vägen framåt.