Möjligheten med klimatomställningen

På Centerpartiets stämma som nu pågår antogs ett stort paket för en stark grön ekonomi, som innehåller skarpa förslag för att ge fler människor chansen att gå till ett jobb, för småföretagen att växa sig starkare, för att utanförskapet ska minska och för att snabba på den gröna omställningen.

Ett hållbart brukande av naturresurser är grunden för den bioekonomi som nu ersätter fossil energi i allt från transporter till kläder. Detta är en utveckling vi ska uppmuntra, inte försvåra. Svenska företag måste få möjlighet att fortsätta vara ledande i den stora omställning som klimatet kräver. Att främja teknikutveckling, digitalisering och automatisering är en förutsättning för det. Då kan svenska företag utveckla hela sin potential.

- Det är nu vi måste satsa mer på gröna och klimatsmarta lösningar, både vad gäller förnybar energi och utbyggda elnät som på hållbara transporter. Klimatfrågan handlar först och främst om hur vi producerar och nyttjar energin och vi kan inte vänta längre med att minska andelen fossila energikällor, säger Paul Brinkmann, styrelseledamot Centerpartiet Aneby.

Vi ska ta vara på skogens och bioekonomins roll i klimatomställningen. Det handlar bland annat om hållbara transporter, med ett moderniserat transportsystem och en fossilfri infrastruktur. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Sverige ska visa vägen för hur skogen kan utvecklas som källa till biologisk mångfald, biomassa och som kolsänka. Svenskt jordbruk, fiske och jakt ska ta ledningen för den klimatsmarta, sunda och säkra maten. Svensk djuruppfödning bidrar dessutom till ett öppet landskap och möjliggör produktion av biogas. Detta skapar unika möjligheter för landsbygden att ta ledningen i grön näringslivsutveckling för nya företag och hållbara jobb.

Centerpartiets förslag för en stark grön ekonomi

  • Sänk skatten och kostnaderna för småföretag, via lägre arbetsgivaravgifter och att förenklingsregeln inom 3:12 höjs. Även enskilda firmor ska kunna göra friskvårdsavdrag. Avskaffa onödiga regler för företag, där flera av regellättnaderna som gjorts under coronakrisen görs permanenta.
  • Människor med låga och medelhöga inkomster ska få en kraftig skattesänkning.
  • Öka drivkrafterna att arbeta genom att ställa krav på aktivitet för att få försörjningsstöd, och att den som hittar ett jobb får behålla en del av stödet. Öka kvalificeringsperioden in i trygghetssystemen och höj taken.
  • Öppna upp offentlig data, med undantag för integritetskänslig information. Offentliga upphandlingar ska ske med öppen källkod. Kraven på bankerna när det gäller IT-relaterad brottslighet ska stärkas.
  • Snabba på utbyggnaden av förnybar energi i Sverige, uppgradera det svenska elnätet och koppla samman Europas elnät. Energibranschens tillståndsprocesser ska halveras i ledtid. Gör EU:s klimatmål mer ambitiösa och bredda EU:s ETS. Rikta en större del av svenskt och europeiskt bistånd mot klimatåtgärder.
  • Fortsätt den gröna skatteväxlingen. Fasa ut nedsättningar av koldioxidskatt, värna branschernas konkurrenskraft och se över miljöskatterna. Företag som gör miljö- och klimatsmarta investeringar ska gynnas genom kortare avskrivningstider. Samtidigt ska producentansvaret öka och ett marknadsdrivet kvotsystem för plastprodukter införas, så att plasten innehåller mer återvunnet och biobaserat material.
  • Ta vara på skogens och bioekonomins roll i klimatomställningen. Underlätta ytterligare för hållbara transporter, med ett moderniserat transportsystem och en fossilfri infrastruktur.
  • Ta fram en nationell strategi för att omvandla utsatta områden till säkra och trygga stadsdelar senast 2030.
  • Se över föräldraförsäkringen för att bättre se till barnets bästa och för att öka jämställdheten.
  • Satsa mer på forskning, utbildning och utveckling.