Gott Nytt År!

Nu lägger vi ännu ett år bakom oss. Ett år som har påverkat oss på många olika sätt. Vi i Centerpartiet vill rikta ett stort tack till alla er som med tålamod och ansvar har sett till att kommunens verksamheter har fungerat på bästa sätt, att våra äldre och sköra har fått den omsorg och vård de behöver, att företagare och invånare har fått den service de ska ha och att vi tillsammans har visat medmänsklighet och hjälpsamhet i en mycket ansträngd tid.

- Så här på årets sista dag vill vi i Centerpartiet i Aneby ge en återblick av det gågna året. Tillsammans med Alliansen i Aneby har vi genomfört en rad positiva förändringar som kommer att göra vår kommun ännu bättre framöver. Vissa beslut ger resultat omgående medan andra beslut verkar på längre sikt. Vikten av att hela tiden tänka helhet och långsiktighet är oerhört viktigt, det vi gör i en verksamhet påverkar sannolikt en annan verksamhet, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

- Förändringsarbetet med att nå en ekonomi i balans i kommunens verksamheter fortsätter, vi är inte i balans ännu men vi är på god väg. I de ekonomiska månadsuppföljningarna ser vi att det arbete som görs ger resultat. 2021 har lärt oss att bli ännu vassare på den digitala tekniken. Möten och arbete från hemmakontoret har blivit en vana, både på gott och ont.

Vad har hänt under året som har gått?

 • Kommunens nya Översiktsplan har varit ute på samråd och har bearbetats ytterligare utifrån inlämnade synpunkter. Nu återstår en granskningsprocesss som kommer att ske under våren 2022.
 • Kommunens Agenda 2030-arbete har för första gången sammanställts i vad som kommer att bli en årlig rapport. Kommunens verksamheter levererar dagligen till FN:s globala hållbarhetsmål, genom rapporten synliggör vi detta arbete.
 • Kommunens miljömålsarbete har följts upp. Uppföljningen visar på goda resultat men att vi måste öka takten, och stärka det strategiska miljöarbetet i organisationen.
 • Aneby Hälsocenter startades upp under våren och resultaten är redan väldigt bra. Med hjälp av två hälsocoacher har ett flertal personer fått råd och hjälp med förändringar för att kunna kunna må bättre och stärka sin livskvalitet. Vi hoppas på att vi kan förstärka Hälsocenter ytterligare framöver.
 • Det systematiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har tagit form och startats upp. Ett arbete som genomförs av kommunens verksamheter tillsammans med Polisen. Metoden vi arbetar efter heter Effektiv samordning för trygghet (EST).
 • Medborgarlöfte mellan Aneby kommun och Polisen tecknades för två år. Löftet handlar om att öka den polisiära tillgängligheten och sevicen samt att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre och därigenom minska bruket av narkotika.
 • Ny skolchef rekryterades då Bosse Rofors efter lång och trogen tjänst gick i pension. Vi fick hälsa Rosie Segersson välkommen som ny skolchef.
 • Nya arbetssätt har införts för att minska enskilda personers bidragsberoende och utanförskap.
 • Ett stort förändringsarbete sker inom vård- och omsorgsverksamheterna där det salutogena arbetssättet är centralt. Det innebär att medarbetarna i kommunens verksamheter ska utgå ett hälsofrämjande synsätt.
 • Aneby Lärcentrum har etablerats och hittat former för intern och extern samvekan.
 • Telefonsamtal har genomförts med ett stort antal företagare i kommunen för att bland annat lyssna in hur de hanterar pandemin och om det finns något kommunen kan hjälpa till med. Under hösten kunde de fysiska företagsbesöken återigen genomföras.
 • I Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet i landets kommuner hamnade Aneby kommun på plats 37, en mycket bra placering.
 • Beslut om efterdebitering av utförd tillsyn har fattats av kommunfullmäktige, vilket innebär att kommunen nu tar betalt för utfört besök och inte genom en årlig schablonavgift.
 • Aneby kommun har fört dialog med Kriminalvården i syfte att välkomna en fängelseetablering i kommunen. Beslut om vilken kommun som får etableringen väntas fattas av Kriminalvården under våren 2022.
 • Gemensamt Ekonomiservicekontor på Höglandet driftsattes. Samverkan av olika slag är viktigt för att minska sårbarheten, öka kvalitet och effektivitet samt för att stärka möjligheterna till utveckling.
 • Parkskolan drabbades i slutet av 2020 av en stor vattenläcka vilket har inneburit omfattande renovering under hela 2021. Något som har påverkat både elever, personal och vårdnadshavare. Nu är dock arbetet i stort sett klart och vi ser fram emot en invigning i liten skala i januari 2022.
 • Ytterligare en vattenskada drabbade oss och denna gång var det skolan i Sunhult. Även här sker delar av undervisningen i tillfälliga lokaler en tid.
 • Ny avfallsplan för kommunen har beslutats. Samarbetet mellan Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB har förstärkts och ett samverkansavtal kommer att tecknas under våren 2022. Detta i syfte att minska sårbarheten, öka kvalitet och effektivitet samt för att stärka möjligheterna till utveckling. Avtalet träder i kraft i början av 2023.
 • Det byggs i hela kommunen! Både i rena landsbygdsområden och i tätort. Under året har bland annat bygglov beviljats för 31 nya lägenheter på tomterna bredvid Konserthuset. Renovering av kvarteret Linden går fram i snabb takt och några av lägenheterna är inflyttningsklara. Likaså pågår renoveringen av Skärsjö gård för att skapa lägenheter. Arbete med vägbygge och annan infrastruktur på Lövudden är i full gång och försäljning av tomter pågår. På Skärsjö udde finns endast två tomter kvar till försäljning. Bostadsstiftelsen gör fem nya lägenheter i centrum genom att bygga om butiks- och verksamhetslokaler.
 • Trygghetsboende Druvan har fått ett ordentligt lyft. Både vad gäller utomhusmiljö och lägenheter. På tur står ombyggnation av gemensamhetsutrymmen på markplan.
 • Kulturreservatet Åsens by har haft ett riktigt bra år med ett stort antal besökare. Utveckling av produkter och tjänster pågår och kommer att stärka reservatets position som attraktivt besöksmål ytterligare.
 • Sju medborgarförslag har lämnats in under året. Att lämna medborgarförslag är ett enkelt sätt för Dig som invånare att påverka.
 • Beslut har tagit om att direktsända kommunfullmäktige med start 2022. På så vis tillgängligör vi för fler att kunna följa den politiska diskussionen.
 • Beslut har fattats om att ingå i leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd med start från 2023. Samarbetet inom Sommenbygd Vätterstrand avslutas under 2022.
 • Ny kommundirektör har föreslagits av kommunstyrelsen då Charlotte Johansson går i pension. Torbjörn Jansson föreslås tillträda den 1 mars 2021.

Listan är inte komplett på långa vägar men den ger Dig ändå en bild av allt det goda arbete som sker och hur den politiska viljan omsätts till verksamhet. Tillsammans gör vi Aneby kommun till en ännu bättre plats av bo, leva, verka och vistas på.

Vi önskar och hoppas på att 2022 blir året då vi kan återgå till det nya normala som inte innebär begränsningar och restriktioner kopplade till pandemin. 2022 är ett valår och vi ska göra allt vi kan för att göra valrörelsen både tillgänglig och nära. Tveka inte med att ta kontakt med oss om Du vill prata med oss.

Centerpartiet i Aneby önskar Dig ett riktigt Gott Nytt År!