Alliansens löfte infrias – gruppbostad för vuxna ska byggas

Behovet av nya boendeplatser inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i Aneby kommun har årligen noga följts upp sedan 2018. Behovsbilden visar nu att det är läge att påbörja byggnation av en ny gruppbostad för vuxna. Den nya gruppbostaden planeras att vara inflyttningsklar under 2024.

Att kunna erbjuda boende för alla invånare i Aneby kommun är ett löfte som Alliansen i Aneby gav inför nuvarande mandatperiod. Behovet av boendeplatser inom LSS har varit en fråga som kontinuerligt har följts upp under lång tid tillbaka, men som fördjupades under 2018. Redan 2019 gav kommunstyrelsen i Aneby förvaltningen i uppdrag att påbörja utredning av nytt LSS-boende, vi såg då samtidigt till att i kommunens investeringsbudget ta höjd för en nybyggnation av ett LSS-boende.

Sedan beslutet 2019 har vi i Alliansen kunnat konstatera att behovet av ett nytt LSS-boende succesivt har ökat. Det gör att allmänna utskottet den 19 april bereder ärendet inför beslut i kommunstyrelsen den 2 maj om att påbörja projektering av nybyggnation avseende gruppbostad för vuxna med inflyttningsstart under 2024. Gruppbostaden kommer att ha fem lägenheter. Placeringen av bostaden är ännu inte helt fastställd, en central placering med närhet till offentlig och privat service är av stor vikt.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan påbörja en nybyggnation som innebär att våra invånare med omfattande behov kan bo kvar i Aneby och inte behöva flytta till en annan kommun. Dessutom skapar det nya boendet nya arbetstillfällen vilket också är mycket välkommet, säger Beata Allen, Centerpartiet, kommunstyrelsens ordförande.

- Bra att Aneby ligger i fas med de behov som finns inom omsorgen, säger Caroline von Wachenfelt, Moderaterna, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva och bo så likt andra människor som möjligt, kommunen har genom SoL, socialtjänstlagen, och LSS ett ansvar för att planera och tillhandahålla bostäder till personer med funktionsnedsättning. LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionsnedsättning en god service och ett gott stöd.

I Aneby kommun finns i dag en gruppbostad med fem lägenheter, Lundmarksgatan. Gruppbostaden har inte haft någon ledig lägenhet under lång tid. I kommunen finns också en servicebostad, Storgatan, med 7 lägenheter. I anslutning till servicebostaden Storgatan finns sex satelitlägenheter, Asken. Boendeformerna för gruppbostad och servicebostad skiljer sig i viss mån åt i fråga hur många som bor i bostaden och hur den är utformad.

- Det är glädjande att vi nu kan ta detta steg och bereda fler personer en bostad anpassad för sina behov. Men vi måste även i fortsättningen följa behoven av olika typer av anpassade boenden för såväl äldre som personer med stöd enligt Socialtjänstlagen och LSS. Alla kommuninnevånare ska kunna leva ett gott liv i vår kommun, säger Irene Oskarsson, Kristdemokraterna, barn- och utbildningsutskottets ordförande.

- Äntligen, ett beslut och ett boende som vi har längtat efter. Under flera år har vi inte kunnat erbjuda en plats för den som behöver ha ett LSS gruppboende vilket har känts i hjärteroten. Aneby kommun vill vara en kommun för alla och därför välkomnar vi detta nya boende, säger Anna Ekström, Liberalerna, sociala utskottets ordförande.