Vi stärker ungas inflytande och engagemang

Nu satsar vi på ungas engagemang och delaktighet i Aneby kommun. Uppstart av medborgarmöte för unga, avsätta ekonomiska medel som unga har rådighet över samt utveckling av den öppna ungdomsverksamheten är tre beslut som kommer stärka ungas inflytande och engagemang ordentligt.

Att barn får vara delaktiga, ha möjlighet att göra sin röst hörd och ha inflytande i alla frågor som rör dem är en rättighet som slås fast i barnkonventionen och som är svensk lag sedan år 2020. Det ska främja ungas inflytande över samhällsutvecklingen och ge möjlighet till delaktighet i politiska beslutsprocesser.

Under våren kommer medborgarmöten för unga att startas upp i Aneby kommun. Syftet med medborgarmöten för unga är att stärka ungdomsinflytande och delaktighet genom att ge möjlighet för unga i Aneby kommun att delta i dialog med kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Medborgarmöte för unga kommer att hållas minst två gånger per år, formerna kommer också utvecklas efter hand i dialog med de unga.

I medborgarmötet deltar representanter från skolornas elevråd, och på sikt kan rådet utökas med ytterligare ungdomsrepresentation.

Till detta medborgarmöte kommer vi att koppla ekonomiska medel, 25 000 kr årligen, som ungdomarna utifrån fastställda ramar har rådighet över. Det innebär att ungdomarna får möjlighet att i en demokratisk ordning föreslå satsningar som ska stärka barn och ungas uppväxtkvalitet i Aneby kommun. Förslag på idéer hanteras genom en process i klassråd, elevråd och medborgarmöte för unga. Formellt beslut fattas av allmänna utskottet, dock ska medborgarmötet för ungas förslag vara styrande så länge förslaget ryms utifrån upprättade kriterier. Dessa kriterier föreslås;

  • Satsningarna bör gynna så många ungdomar som möjligt i Aneby kommun, spridningen geografiskt bör beaktas mellan åren och satsningarna ska inte strida mot kommunens policy och värdegrund.
  • Satsningarna ska gynna barn och ungas uppväxtkvalitet och delaktighet som är inkluderande och likvärdiga för alla barn och unga i kommunen oavsett ekonomiska förutsättningar, social bakgrund eller funktionsvariationer.

Finansieringen sker genom en del av intäkterna från butiken på Kretsloppsgården, Återbruket.

- Att stärka ungas engagemang och delaktighet är en fråga som verkligen är angelägen. Vi har länge pratat om olika former men först nu hittat en modell som vi vill sjösätta Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med kommunens unga utveckla innehållet i medborgarmötet. Att vi dessutom kan koppla ekonomiska medel att besluta över känns extra roligt, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Att delar av intäkterna från butiken Återbruket kan användas för att stärka ungas fritidsverksamhet är ett förslag som bland annat har framförts av medarbetarna i butiken. Nu har vi hittat ett bra upplägg som möter deras önskemål och som stärker ungas inflytande på ett väldigt fint sätt, säger Arijana Jazic (S), ordförande sociala utskottet.

Parallellt med uppstart av medborgarmöte för unga ger vi nu förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till att utveckla den öppna ungdomsverksamheten. Det handlar om både aktiviteter och fysisk lokal. Förslagen ska redovisas till kommunstyrelsen i maj för att därefter kunna påbörja genomförandet.

- Kommunen har en anställd fritidsledare på 100% som under 2022 har utvecklat den öppna fritidsverksamheten på ett positivt sätt. Trots små medel har han skapat mötesplatser och fångat upp flera ungdomar som inte direkt har föreningsanknytning. Nu vill vi gärna titta på hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare utifrån de behov som finns, säger Maria Lundblom Bäckström (KD), ordförande barn- och utbildningsutskottet.

I Aneby kommun bor ca 1400 personer i åldern 7–25 år vilket motsvarar ca 20% av befolkningen.