Landsbygden behöver en smart kollektivtrafik

Jönköpings länstrafik, JLT, har fått ett besparingskrav på cirka 40 mkr för att få en ekonomi i balans vid utgången av 2023. En av anledningarna är bland annat att drivmedelspriserna har ökat. Kommunstyrelsens presidium i Aneby kommun har reagerat på förslaget och efterfrågar en konstruktiv dialog med syfte att ta fram nya lösningar som möter landsbygdens behov.

Idag har en skrivelse skickats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län för att förtydliga hur hårt neddragningar i kollektivtrafiken slår mot landsbygden. För Aneby kommuns del handlar det om 14 turer varje vardag, till och från Aneby tätort. Därutöver tas ytterligare två natturer bort fredag och lördag.

- Vi vill gärna i dialog med länstrafiken medverka till att hitta nya smarta mobilitetslösningar som funkar för landsbygden. På så vis gör vi hela länet till den bästa platsen att leva på, precis som vi har antagit i våra gemensamma styrdokument, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

Skrivelsen i sin helhet återges nedan.


Till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
Jönköpings länstrafik

Angående besparingsåtgärder i kollektivtrafiken 2023

Jönköpings länstrafik, JLT, har fått ett besparingskrav på cirka 40 mkr för att få en ekonomi i balans vid utgången av 2023. En av anledningarna är bland annat att drivmedelspriserna har ökat. Kommunstyrelsens presidium i Aneby kommun vill härmed framföra våra synpunkter och önskemål om det fortsatta arbetet.

Länets kommuner har getts möjlighet att delta i tre dialogmöten under januari månad. Tiden för att ta fram åtgärdsförslag har varit knapp och på grund av det fått konsekvenser i förankrings- och dialogarbetet i respektive kommun. Det är olyckligt att stora förändringar i kollektivtrafiken arbetas fram i denna snabba takt. Det hade varit en styrka om förändringsarbetet även innehöll förslag på nya lösningar som möter invånarnas behov av mobilitet och för att kunna möta regionens vision om att länet ska vara den bästa platsen att leva på. Det borde vara en självklarhet att parallellt med eventuella neddragningar även presentera klimatsmarta lösningar som stimulerar till ett ökat hållbart resande med kollektivtrafik.

För Aneby kommuns del innebär besparingsåtgärderna påverkan på linjerna 124, 150 och 160. Sammantaget föreslås en nedmontering av 14 turer varje dag samt ytterligare två kvälls- och natturer fredagar och lördagar. Det är ett hårt slag mot en liten kommun. Det är positivt att JLT har tagit hänsyn till arbets- och gymnasiependling. Men för att kunna behålla en attraktivitet i länets kommuner, både i landsbygd och tätort, är vår starka bedömning att även fritidsresandet är en viktig faktor.

Vi har förståelse för att åtgärder måste vidtas för att nå en ekonomi i balans, behovet var känt redan 2022. Vi saknar dock en dialog om åtgärdsförslagens konsekvenser. Aneby kommun är en landsbygdskommun och med de nya förslagen försämras förutsättningarna för landsbygdens attraktivitet åter igen. Den tidigare borttagningen av linje 123, som trafikerade vår nordvästra kommundel, har inneburit stora negativa konsekvenser för invånarna. Nu sker ytterligare nedmontering av landsbygdstrafiken genom att sex turer tas bort för linje 160. Kvar blir gymnasiependling, vilket som tidigare angetts är oerhört viktigt.

För linje 124 föreslås att sex turer dagligen, plus två turer fredag och lördag, tas bort. Förslaget är oklart om huruvida den näst sista kvällsturen fredag och lördag senareläggs en timma, vilket går att läsa i minnesanteckningarna från arbetsgruppen men inte framgår av slutlig sammanställning från JLT. Det är olyckligt att den sista nattbussen tas bort. Den turen är viktig för kommunens attraktivitet och inte minst för ungas möjlighet att enkelt och tryggt kunna ta sig hem från residensstaden nattetid.

För linje 150 föreslås att två turer tas bort. Avseende dessa har vi inga motsättningar. Däremot reflekterar vi över möjligheten att behålla turen kl. 18.15 utifrån butikstider och istället ta bort turen kl. 19.40. Men här kan finnas andra argument som vi inte känner till.

För linje 160 föreslås att sex turer tas bort. Kvar finns enbart två skolturer som binder samman Aneby-Hullaryd-Frinnaryd-Sunhultsbrunn-Tranås samt två turer vardera lördag och söndag mellan Aneby-Sunhultsbrunn. Detta förslag begränsar möjligheten att resa inom kommunen. Med ett lågt antal resenärer kan det vara förståeligt att turtätheten minskar, det gör det däremot än viktigare att hitta nya lösningar som kan erbjudas för ett hållbart resande.

Vi förväntar oss att JLT skyndsamt påbörjar arbetet med att ta fram nya smarta lösningar som kan testas i pilotmodeller. Aneby kommun anmäler härmed ett stort intresse av att få vara delaktiga i det samarbetet. Vi har en kommun med stor landsbygd och som till stora delar även saknar kollektivtrafik. Aneby kommun har en stark tillväxt i den västra kommundelen, längs sträckan Vireda-Haurida-Lövviken. Under flera år har vi haft tillväxt med nybyggnation av villor och fler tomter planeras i Lövviken. Det är framför allt barnfamiljer som har valt att satsa och bosätta sig här. Ett ökat antal barn och ungdomar ger en ökad efterfrågan på kollektivtrafiken vad gäller skolturer. Det handlar om trafik till både Huskvarna, Jönköping och Tranås.

Det vore fantastiskt om Aneby kommun tillsammans med JLT kan hitta en smart och modellskapande resandelösning för landsbygdens invånare. Det skulle med fördel kunna handla om linjelagd anropsstyrd trafik. Vi räcker upp handen. Låt oss tillsammans vara modiga, kreativa och nytänkande. För Region Jönköpings läns bästa, för Aneby kommuns bästa och för landsbygdens bästa.

Vänliga hälsningar

Beata Allen (C) )
Kommunstyrelsens ordförande

Arijana Jazic (S)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mats Hansson (M)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande