Förslag till budget 2024

Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande


Kommunstyrelsen i Aneby kommun har lagt förslag till budget för 2024 med flerårsplan för 2025-2026. Trots ett osäkert ekonomiskt läge i Sverige och världen och svårigheter med att göra prognoser har kommunstyrelsen lagt fram förslag om de ekonomiska målen och ramarna för 2024. Centerpartiet och Koalition för Aneby kommun ser positivt på framtiden och på Aneby kommun. Vi utvecklar välfärden och skapar en grön vardag för alla. Det är en ansträngd budget men den innehåller både framtidstro och ansvarstagande.

Budgeten omsluter totalt ca 496 miljoner kronor och resultatmålet är satt till 5,2 miljoner kronor. Samtidigt som invånarantalet sjunker ökar även kostnaden för pensioner kraftigt för 2023 och kommer innebära ytterligare ökning för 2024. Verksamheterna kompenseras för ökade hyreskostnader när räntor och energikostnader ökar. Förutom kompensation för indexuppräkningar är 1,4 miljoner kronor avsatt i en inflationsreserv.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge är det viktigt att hålla i det förändringsarbete som är påbörjat. Satsningar har tidigare gjort på att förstärka strategiska positioner som HR, ekonomi och näringsliv. Dessa satsningar kommer att verkställas under året och innebär att verksamheten kan utöka det hälsofrämjande arbetet i syfte att dels minska sjukfrånvaron men även att förstärka övrigt arbetsmiljöarbete. Det innebär även en utökning av tjänsten för näringslivsutveckling från tidigare 50 procent till 100 procent. Satsningar görs fortsatt på öppen fritidsverksamhet för unga, på arbetsmiljö och förebyggande arbete i alla åldrar.

Koalition för Aneby har en tydlig riktning i arbetet med att utveckla det förebyggande arbetet och öppen fritidsverksamhet för unga. Under året har ett grundligt arbete skett med omorganisering och framtagande av handlingsplaner. En avgörande del i utvecklingsarbetet har varit att involvera unga i kommunen, på så vis bygger vi långsiktiga och hållbara satsningar tillsammans.

Budgeten innehåller viktiga investeringar för framtiden. Den totala investeringsbudgeten för kommunen för åren 2024-2026 uppgår till 96,3 miljoner kronor och innehåller bland annat satsningar på nytt LSS-boende, utbyggnad av Vireda skola, solceller, renovering av fastigheten där vårdcentralen bedriver verksamhet samt exploatering i syfte att skapa förutsättningar för ny bostads- och industrimark.

Ett arbete har gjorts med att revidera styrmodellen för Aneby kommun. Budgetarbetet utgår från styrmodellen och de övergripande mål och strategier som är definierade i den. Inför 2024 har styrmodellen nu ett tydligt hållbarhetsperspektiv vilket är nödvändigt för att också de kommunala verksamheterna i Aneby kommun på ett tydligare sätt ska medverka till att nå regionala, nationella och globala hållbarhetsmål.

Våra gemensamma skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt. I syfte att minska våra gemensamma kostnader och möta framtida behov kommer ett effektiviseringsmål på 1 procent att läggas 2025 på alla verksamheter.

Beslut om budget fattas på ett extrainsatt kommunfullmäktige den 29 juni.