Claes Källner

Personbild


Valtider - En personlig presentation

En liten del av min lilla fritid tycker jag är roligt att ägna åt samhällsengagemang, och det hoppas jag kunna göra mer av i framtiden när jag får mer tid till det, men jag har ändå en hel del tid att fundera medans jag jobbar. Jag är också tacksam som samhällsmedborgare att det finns många som engagerar sig på olika sätt! Ett sätt att engagera sig är att vara med i politiken. Läs gärna den här presentationen med tankar om samhällsengagemang och olika ämnen som jag är intresserad av i politiken.

Jag tycker att det är roligt (och viktigt) med politik och samhällsfrågor, både att studera och fundera för mig själv och samtala om med andra. Jag är intresserad av många olika ämnen. Några som jag är extra intresserad av är ekonomin, skolungdomars välmående samt konsumtionens betydelse för miljön.

Jag tycker att det är roligare att försöka hitta gemensamma nämnare istället för polarisering och jag gillar inte personangrepp. Jag tror att det oftast ger bättre resultat att hjälpas åt än att peka på fel hos varandra. Det blir roligare i längden att både lyssna och engagera sig om man håller sig till sakfrågor. Med dynamiken i olika uppfattningar och synvinklar kan olika personer och grupper göra mycket för att tillsammans hitta vägar framåt. Samhällsengagemang och politik berör alla! Även om det inte alltid är så kul så är en stark och sund demokrati en förutsättning för att vi ska ha ett tryggt land att leva i. En del tycks leva efter att samhället är någon annan men det är ju alla tillsammans och alla kan bidra med något om man har förutsättningar och vilja. Använd din möjlighet att rösta, förhoppningsvis i tacksamhet över att det finns de som engagerar sig, väldigt ofta helt ideellt, för ett starkt Sverige och för ett starkt Aneby.

Nedan följer en del av mina tankar inom ett antal ämnen och i slutet lite fakta om mig.

Ekonomi

Det finns många frågor som jag brinner extra för, men möjligheten att genomföra både allt som måste fungera i en kommunal förvaltning och det där lilla extra som är så betydelsefullt är beroende av en ansvarsfull och väl fungerande ekonomi. Förmågan att kunna se övergripande på ekonomin och handla ansvarsfullt därefter tycker jag på ett sätt är den viktigaste frågan i valet eftersom det lägger grunden för allt som man vill genomföra som kostar pengar. Det viktigaste i livet är inte så beroende av pengar, men i valet väljer vi vilka som ska ha den övergripande makten över de skattepengar som vi betalar in. Ska vi fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo i så måste först och främst ekonomin fungera i grunden, så att vi inte har högre skattetryck än de flesta andra kommuner runt omkring. Men det är bara grundförutsättningen. Trivsel skapar vi alla tillsammans och där kan många olika aktörer hjälpas åt på olika sätt. Det kanske är den mer roligare frågan i valet. Vilka kan, utöver att ta hand om ekonomin på ett långsiktigt, väl fungerande och hänsynsfullt sätt, också stimulera och uppmuntra samhällsmedborgarna till sådant som inte kostar så mycket pengar, att hjälpas åt att skapa trivsel och känna glädje över att vara en del av det vi ständigt bygger tillsammans.

Skola och ungas hälsa

Aneby kommun har en skola som fungerar väldigt väl i jämförelse med övriga kommuner i landet, med kompetent ledning och lärare med hög arbetsmoral som resulterar i fler motiverade elever och ett bra skolresultat. Det är en av anledningarna att Aneby kommun växer med fler unga familjer som väljer att bosätta sig i kommunen. Det är ett gott arbete som görs på nytt år efter år med nya elever, och som vi förhoppningsvis kan fortsätta med. Skolåldern är en mycket viktig del i barnens liv och många krav ställs som ska klaras av. Det är viktigt med skolmiljön så att det är ordning och tryggt i och runt elevernas arbetsplats.

Frågor som man alltid behöver ställa sig tycker jag är: Vad görs och vad går att göra i det ständigt återkommande arbetet för att barn och ungdomar ska trivas, känna sig trygga och bry sig om varandra. Vad kan göras för att förebygga psykisk ohälsa och vad kan göras för att ge eleverna redskap att hantera livet och känna mycket livsglädje. Finns det resurser och kompetens för att se till att varje individ trivs i skolan. Finns det kompetens att hantera både drabbad och utövare på ett respektfullt sätt när kränkningar skett och kommunicera med utövarna på ett sådant sätt att de kan släppa sitt hat eller nedvärderande beteende. Jag vet att det jobbas mycket mot mobbing och kränkande behandling i skolan i Aneby men det är ett ständigt arbete och det är viktigt att ställa sig frågor om vad som kan göras för att alla elever ska ha lika villkor i skolan och få förutsättningar för ett bra liv med framtidstro.

Omsorgen

Äldrevården är något som intresserar mig mycket både ur vårdgivarens och vårdtagarens perspektiv. Ändamålsenliga lokaler, bra bemötande, bra mat och god trivsel. Alltfler drabbas av en demenssjukdom i senare delen av livet. Vissa även tidigare i livet men eftersom fler blir äldre så blir också fler demenssjuka eftersom det är vanligast då. Vid demenssjukdom slutar delar av hjärnan att fungera optimalt. Då blir livet väldigt annorlunda, men kan fortfarande ha en hög kvalitet och vara trivsamt om den demenssjuke får rätt typ av vård. Det är bemötandet som är extra viktigt och där behövs specialkunskap av den vårdpersonal som arbetar på boende med demenssjuka. Hur boendet är utformat för de med demenssjukdom har också stor betydelse.

Omsorgen om de med funktionsnedsättning är också viktigt att bevaka. Jag tycker verkligen att vi i Sverige bör ha råd med att ge dem hjälp och förutsättningar för ett bra liv med möjlighet att vara delaktiga i samhället.

Föreningar

Föreningar och andra ideella grupper och initiativ är en stor del av grunden för det goda samhällsklimat vi har i Aneby. Församlingar, idrottsföreningar med flera gör ett fantastiskt arbete som skapar trivsel, mening i livet och motivation att ha omsorg om varandra. Uppmuntran och samarbete mellan kommun och föreningar där man tar vara på varandras kompetens är mycket betydelsefullt i det ständiga arbetet att skapa ett gott samhällsklimat och för möjligheten att nå varje enskild individ med olika behov.

Jag har sett och erfarit hur viktig tron är för många människor. Det är en kraft att räkna med som tillför mycket positivt i samhället. Kärlek, glädje, frid med mera. Ibland händer det ju även inom religiösa grupper liksom inom många andra grupperingar, t.ex politiska, att det kan bli lite snett och onyanserat och bli kontrollerande och hårt. Då är det bra att ha en del kunskap om trons frågor. Det är viktigt att inte religionen används som maktmedel för att ha kontroll över andra människor.

Företagsamhet

För att en kommunal ekonomi ska fungera så är ju en av grundpelarna att det finns företag med många arbetstillfällen. Både mindre företag och större med anställda. Det skapar också liv i bygden med många företag där olika specialiteter kan växa fram. Ett gott bemötande och service vid både etablering och drift är naturligtvis viktigt för kommunens framtid.

Mat och klimat

Lantbruket med matproduktionen som berör oss alla ligger mig varmt om hjärtat. På flera håll i världen däribland Sverige används inte all åkermark till produktion. Det tycker jag är snett när samtidigt regnskog huggs ner för att odla billig mat på bekostnad av att vädersystemen ändras i världen. Minskad yta med regnskog är ett av de stora klimathoten. Jag tycker att vi i Sverige åtminstone kan ta ansvar och producera lika mycket matvaror som vi konsumerar av sådant som kan produceras här och som är mer klimat- och miljöbelastande att producera på de platser där efterfrågan på produkterna annars ökar. På samma sätt kan man ta ansvar i ett mindre sammanhang som i en kommun så att inköpen belastar klimat och miljö i låg omfattning.

All matproduktion påverkar klimatet. Oftast belastande, men många gånger endast i liten omfattning och i vissa fall även positivt. Att stimulera en god matkultur med hög andel svenska råvaror är både bra för miljön totalt sett och trivsamt och gott för konsumenten.
Jag tycker att det är bra att minska sin köttkonsumtion men köttproduktionen behöver öka i Sverige så länge efterfrågan på kött är stor i världen. Svenska bönder behöver få bättre ekonomiska förutsättningar så att produktionen ökar.

Vid upphandlingar av mat så tycker jag att det ska vara självklart att eftersträva att produktionen av varorna sker i enlighet med svensk djur- och miljölagstiftning oavsett var maten kommer ifrån, även om den är godkänd av EU. Det är mer solidariskt mot de svenska bönderna som ofta har hårdare krav och högre skatter än bönder i andra länder.

Alla i hela kommunen

Jag önskar att alla kommunens invånare ska känna sig värdefulla, delaktiga och accepterade. Att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oberoende av bakgrund, kön, sexuell läggning eller annat. Att människor har möjlighet att tycka olika men får bestämma över sina egna liv med samma förutsättningar som andra. Att vi är måna om och hjälper varandra och står upp mot trakasserier och mobbing.
Integration: Sverige är ett litet land och vi kan såklart inte hjälpa alla som är på flykt. Men för de som har fått lov att stanna i Sverige är integrationen jätteviktig. Där måste både satsas resurser och ställas krav för att undvika segregering och utanförskap. Jag anser att kostnaden för flyktingar och integration är svårt (och till och med lite motbjudande) att beräkna i pengar eftersom en lyckad integration också innebär stora intäkter för samhället. Det är ju en stor medmänsklighetsaspekt i flyktingmottagande där man inte i första hand tänker på pengar, men de vi tar emot behöver vi också integrera i samhället för annars blir det inte bra för någon. Integration är något som alla behöver hjälpas åt med och där har civilsamhället gjort en stor insats i Aneby kommun.
Om alla ska trivas i kommunen så behöver vi ha omsorg om varandra på olika sätt och vara ett inkluderande samhälle.

Något om mig

I släkten har jag kopplingar till många olika delar av kommunen. Källner är ett släkte från Fagerhult i Marbäck. Farmor Judith växte upp i Sunhult där föräldrarna bedrev affär, kom sedan till Fagerhult med lantbruket som försörjning tillsammans med farfar Carl. Målkvist är ett släkte som verkat mycket i Aneby samhälle. Mormor Elna växte upp i Örjestorp i Lommaryd och bosatte sig senare i Aneby samhälle med morfar Henning som hade elektrikerfirma. Förfäder till Målqvistsläktet (lite olika stavningar används) är smedsläktet Eckerberg som kom till Herrestad i Marbäck socken år 1788 och sedan till Aneby 1805. Smideskunskaperna hade Eckerberg med sig från sina förfäder som invandrade från Vallonien på 1600-talet.

Mina politiska uppdrag just nu är ersättare i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsutskottet. Och så är jag styrelseledamot och kassör i Centerpartiets kommunkrets i Aneby.

I Aneby Alliansförsamling är jag ledamot i styrelsen och utbildningar som jag har gått är jordbruksgymnasium, maskinskötare och driftsledare eftergymnasialt och Svenska kyrkans grundkurs på folkhögskola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.