Barn och unga

Vi vill att Aneby kommun ska vara en trygg och bra plats för barn och unga att växa upp på. Vi vill ha en skola med hög kvalitet och bra förutsättningar för en aktiv fritid. Inget barn eller ungdom ska behöva vara rädd eller må dåligt över att gå till skolan. Mobbning och andra kränkningar får aldrig accepteras eller negligeras. Vill vi stärka elevhälsan och de förebyggande och tidiga insatserna. Tillgång till individuellt stöd anpassat till varje elevs behov är avgörande för att alla barn ska kunna lämna skolan med godkända betyg.

En trygg och bra uppväxt

Vi vet att tidiga erfarenheter spelar en stor roll för vad unga hoppas på och strävar mot senare i livet. Det är viktigt att varje barn och ungdom känner sig sedd, bekräftad och respekterad och att allt utanförskap motarbetas. En välfungerande elevhälsa med god tillgänglighet är av stor vikt för barn och ungas välmående. FUA, Framtid för unga i Aneby, har under många år arbetat för att fånga upp unga som riskerar att hamna utanför eller mår dåligt av olika anledningar. Centerpartiet vill se en förstärkning i det arbetet genom att inkludera lägre åldrar.

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför ska vi ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas utifrån sina egna förmågor. Skolan är en av kommunens viktigaste verksamheter. Genom en aktiv samverkan med näringslivet och goda kunskaper om arbetslivet ska skolan stimulera och coacha våra ungdomar till val av utbildningar som möter arbetsmarknadens behov. Att locka fram ungas företagsamhet och nyfikenhet ska vara en naturlig del i våra barn- och ungdomsverksamheter. Vi ser att konceptet Ung Företagsamhet är ett bra verktyg för detta.

Vi vill att unga ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Delaktighet kan stimuleras på flera sätt exempelvis inom förskola, skola och genom civilsamhällets engagemang. Ett utbud av olika mötesplatser möjliggör för ungas engagemang.

I en växande landsbygdskommun är närheten till skola många gånger avgörande. För att få en hållbar utveckling i hela kommunen är det därför viktigt att vi fortsatt utvecklar förskolor och skolor i både landsbygd och tätort.

centerpartiet i Aneby vill

  • Att skolan tidigt ska ge individuellt stöd anpassat till varje elevs behov för att alla barn ska må bra och kunna lämna skolan med godkända betyg.
  • Stärkt elevhälsa och samverkan, både inom organisationen och med externa aktörer.
  • Att coachning inför gymnasieval matchar arbetsmarknadens behov.
  • Att du ska ha tillgång till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i hela kommunen.
  • Att kommunen utökar den öppna fritidsverksamheten för unga.
  • Att du ska känna glädje och nyfikenhet för att engagera dig i samhällsutvecklingen.
  • Utveckla förskolor och skolor i landsbygd och tätort.
  • Kulturskolans verksamhet ska vara för alla, oavsett var i kommunen du bor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.