Miljö och klimat

För Centerpartiet är det viktigt att Aneby kommun är en levande och modern landsbygdskommun. För en långsiktigt hållbar politik måste varje fråga ställas i ljuset av ett socialt, ekonomiskt och ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

sol-has-bg

Ett hållbart samhälle är allas ansvar

Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder. En närodlad politik tar hänsyn till de lokala förutsättningarna som ger människor, företag och den kommunala förvaltningen redskap att bidra till ett mer hållbart Sverige. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar som möjliggör en hållbar livsstil, det kan till exempel handla om tillgång till kollektivtrafik och småskalig energiproduktion.

Ekosystemtjänster beskriver hur naturen, ekologin omkring oss, levererar sådant som är värdefullt för oss människor. Ekosystemtjänster är en nyckeltillgång som står för en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Grönska och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter för biologisk mångfald, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet. Inte minst viktigt är ekosystemtjänsternas roll att dämpa förväntade klimatförändringar med ökad frekvens av skyfall, översvämningar och värmeböljor.

Vi vill

  • stimulera till en ekonomi som är baserad på förnyelsebara material.
  • att värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald integreras i planering och beslutsfattande.
  • att förskolor ska vara fria från gifter och kemikalier som kan skada våra barn.
  • ha tydliga miljökrav vid kommunens upphandlingar av varor och tjänster.
  • skapa möjligheter för att upphandling av närodlad och hållbar mat till skola och omsorg.
  • uppmuntra och stödja grön omställning, både hos näringsliv och hos privatpersoner.