Klimat och miljö: Vår idé

Bild

Vi siktar mot en hållbar utveckling, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Arbetet för klimat och miljö kännetecknas av enskilt och gemensamt ansvar och en genomtänkt kommunal strategi. Grunden i naturvårdsarbetet är ett livskraftigt jordbruk, ett grönt aktivt skogsbruk, och bevarande av mångfalden i landskapet. Allemansrätten, med frihet under ansvar, ger möjligheter och förstärker människans känsla för natur och miljö. Information och kunskap är en nyckel till framgång.

Vi arbetar för att:
• klimat- och miljöaspekter tas in i all samhällsplanering och i kommunens alla verksamheter
• stadsnära rekreationsområden ska utvecklas
• förbättra förutsättningarna för användandet av fossilfria och förnybara drivmedel, exempelvis med utbyggnad av laddinfrastruktur.
• fortsätta öka andelen fossilfria energikällor som till exempel solenergi och vindkraft
• närodlade varor och tjänster används
• fortsätta utveckla gång- och cykelvägar inom och mellan våra orter
• tillgången till dricksvatten av hög kvalitet säkras
• fortsatt ställa ambitiösa miljökrav vid kommunal upphandling
• öka miljömedvetenheten hos alla invånare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.