”Landsbygdsfrågan är

glömd av de andra partierna”

Landsbygdsfrågorna får för lite plats i politiken. Det konstaterade Centerpartiet när de presenterade sitt åtgärdsprogram för just landsbygden hemma hos lantbrukaren Börje Svensson utanför Tenhult.

 Alldeles för sällan handlar den politiska debatten om landsbygden. Inte heller i årets valrörelse får frågan det utrymme den förtjänar. Många politiska partier har i sommar lagt förslag med anledning av torkan, men nu verkar ämnet fallit i glömska. ­

- Förutsättningarna att bo, arbeta och driva företag på landsbygden måste beaktas i alla beslut som tas i kommunen, säger Ann-Marie Nilsson.

Centerpartiet vill sätta fokus på de gröna basnäringarna, jord och skog. De är av avgörande betydelse, inte minst för Jönköpings kommun. Lantbruket bidrar till nödvändig livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och öppna landskap.

- För att dessa näringar ska kunna fortsätta att utvecklas måste vi värna åkermarken, upphandla närproducerade livsmedel och driva på för ett ökat trähusbyggande, menar Ann-Marie Nilsson.

Det finns trots allt tillfällen då det inte finns någon annan utväg än att ta jordbruksmark i anspråk. Det kan exempelvis gälla samhällsviktig infrastruktur. Men då måste kommunen se till att det kompenseras.

Börje Svensson vill se större varsamhet med åkermarken. Han brinner för att kommunen i större utsträckning ska bygga på exempelvis skogsmark.

- Om åkermark ska bebyggas så borde man ta lika stor andel mark och återskapa den på annat håll, säger Börje. Matjorden som tas vid nybyggnation ska istället för att gå till deponi, läggas på den nya marken.

Men åtgärden är inte helt oproblematisk. Det krävs mycket arbete och lång tid att skapa en fullgod åkermark.

- Men det är bra, säger Börje. Då ökar kostnaden att bygga på fin åkermark, och då väljer man andra alternativ.

Förutsättningarna för att bo på landsbygden är förstås ändå att det ges möjlighet till att bygga. Det finns ett stort intresse för detta och många bygglov har beviljats på landet i Jönköpings kommun.

- Vi vill förstås att landsbygden ska utvecklas och att det ska byggas, men det måste vara på lämplig mark, säger Börje Svensson.

Att värna åkermarken är bara en av de landsbygdsfrågor som Centerpartiet vill ha upp på den politiska agendan.

- Vi har en fantastisk tillgång i vår kommun i form av varierade livsmiljöer, säger Ann-Marie Nilsson. Men för att ha möjlighet att bo och arbeta utanför 50-skyltarna krävs både infrastruktur och service.

Andra viktiga frågor för en levande landsbygd i Jönköpings kommun:

  • Tillgången till bredband är lika viktig oavsett var man bor. Därför har Centerpartiet tagit initiativ till den bredbandsstrategi som kommunen antagit och även sett till att det nu finns en plan för hur hushåll och företag på landsbygden ska kunna erbjudas bredband senast 2020. – den ska fullföljas.
  • Vägar är en annan infrastruktur som måste fungera. Sveriges största vägnät är enskilda vägar. Statliga och kommunala medel till enskilda vägar måste säkerställas.
  • Vi står inför en stor klimatutmaning och den gröna omställningen måste gå snabbare. Det är på landsbygden det förnyelsebara produceras och växer fram.
  • Den offentliga och kommersiella servicen är nödvändig. Vi värnar landsbygdsskolorna och ser en möjlighet att utveckla dessa. De skapar framtidstro och gör att unga människor kan bo på landsbygden. Vi behöver bli bättre på samverkan mellan kommunen, privata näringslivet och föreningslivet. Tillsammans kan ofta goda lösningar hittas för att skapa en välfungerande service.
  • Föreningslivet är en bärande del i vårt samhälle. Centerpartiet vill se till att föreningar får bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete. Framförallt ett ökat stöd till de föreningar som äger och/eller driver olika anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. De spelar en viktig roll också på landsbygden.
  • Underlätta för företagande. Inte bara jord- och skogsbruksföretag ska kunna verka på landsbygden. Det måste erbjudas industrimark i olika delar av kommunen. Besöksnäringen är en växande näring och vår landsbygd har mycket att erbjuda varför det är viktigt att underlätta för företagande.
  • Trygghetsfrågan är lika viktig var man än bor. Det handlar om tillgång till polis, sjukvård och omsorg. Men det handlar också om fysiska åtgärder som belysning och säkra cykelvägar.