Nya verksamhetsmål för en fortsatt positiv utveckling av Jönköping

När kommunfullmäktige sammanträdde i torsdags antogs budget 2021 med investeringsplan för åren 2022-2023 och nya övergripande verksamhetsmål för Jönköpings kommun.

Verksamhetsmålen uttrycks som fokusområden för det som bedöms vara särskilt viktigt för en fortsatt god utveckling av Jönköpings kommun. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2020-10-08 beslutat om hur verksamhetsmålen ska följas upp. Kommunens tjänstemannaledning tar årligen fram en analys över de övergripande målen. Vidare ska indikatorer för varje mål fastställas som ska kunna följas över tid. Indikatorerna kan ändras om andra kan identifieras som bättre speglar utvecklingen inom målområdena. I föreliggande förslag till VIP framgår aktuella indikatorer. Under varje mål redovisas också budgetprioriteringar som stödjer målet.

Fokusområde 1: Sammanhållen samhällsplanering

Alla delar av kommunen ska ha goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. Samhället ska bygga på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För att alla perspektiv ska beaktas i samhällsplaneringen ska alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag vara delaktiga.

Indikatorer:

 • Bostadsbyggande – antal påbörjade bostäder
 • Utsläpp av växthusgaser – CO2-ekvivalenter
 • Medelförnyelsetakt över de tre ledningstyperna för vatten, spillvatten och dagvatten

Budgetprioriteringar som stödjer målet:

 • Säkerställd finansiering av personalbudget på stadsbyggnadskontoret
 • Förstärkning, resurs för vattenfrågor
 • Samlad personalresurs för kommunens klimat- och miljöarbete
 • Investeringar i VA-förnyelse-
 • Omfattande investeringar i förskolor, skolor och särskilda boenden

Fokusområde 2: Överbrygga klyftor

Kommunen ska agera för att främja social rättvisa, delaktighet och känslan av sammanhang. Så kan klyftor och utanförskap mellan grupper, områden eller mellan stad och landsbygd motverkas.

Indikatorer:

 • Andel sysselsatta fördelat på kvinnor och män samt inrikes och utrikes födda (25-64 år) fördelat på olika områden i kommunen
 • Genomsnittligt ohälsotal fördelat på olika områden och kvinnor och män
 • Ungdomars deltagande i föreningslivet, fördelat på flickor och pojkar

Budgetprioriteringar som stödjer målet:

 • Frigjort utrymme för landsbygdsutveckling
 • Ökade resurser för vuxenutbildning/arbetsmarknadsåtgärder-Utökade resurser missbruksvård
 • Utökade resurser till överförmyndarnämnden

Fokusområde 3: Barnen i fokus

Skapa goda och trygga uppväxt- och livsvillkor för alla barn i hela kommunen.

Indikatorer:

 • Skolnärvaro, elever i grundskolan, fördelat på flickor och pojkar-Barn och ungas självskattade hälsa fördelat på flickor och pojkar
 • Gymnasiebehörighet till nationellt program fördelat på flickor och pojkar
 • Lärarbehörighet inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Budgetprioriteringar som stödjer målet:

 • Undantagen effektivisering i förskolan
 • Stärkt samverkan mellan socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och ideell sektor

Fokusområde 4: Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är avgörande för kommunens möjligheter att leverera tjänster med kvalitet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att rekrytera och behålla personal.

Indikatorer:

 • Personalomsättningen fördelat på chefer och medarbetare samt kvinnor och män
 • Sjukfrånvaro fördelat på chefer och medarbetare samt kvinnor och män
 • Andel medarbetare som kan rekommendera Jönköpings kommun som arbetsgivare fördelat på chefer och medarbetare samt kvinnor och män

Budgetprioriteringar som stödjer målet:

 • Vidareutbildning och kompetensutveckling inom äldreomsorgen.