Månadsbrev oktober

Vi i Centerpartiet Sävsjö har haft månadsmöte. Givetvis på ett säkert corona-avstånd.

Nästa år 2021 är det kyrkoval

Centern har en lång tradition att vara aktiva inom Svenska kyrkan därför beslutade vi att ställa upp med en nomineringsgrupp ”Centerpartiet i Sävsjö Pastorat”, till kyrkofullmäktige i Sävsjö pastorat. Vi beslutade att en nomineringskommitté ska jobba för att få fram en Centerlista för hela Sävsjö pastorat. Målet är en lista på minst 10 personer.

Kommunalberedning

Stadshotellet vid Sävsjö torg är till salu och kommunen är erbjuden att köpa det. Kommunens tjänsteman har bedömt renoveringsbehovet till 17 miljoner kronor, men behovet är svårbedömt. Köpeskillingen är cirka fem miljoner kronor. Intäkterna idag är cirka 600 000 kronor. Förslaget är en utökad hotellrörelse som skulle ge 350 000 kronor i vinst, samt att flytta kommunens utvecklingsavdelning till hotellet. Totalt skulle denna kalkyl ge 1,1 miljon kronor i inkomst per år. Detta skulle ge ett nollresultat om kalkylen håller. Huset är svårt att bygga om då det är ett betonghus. Det innebär också kostnader att flytta kommunens utvecklingsavdelning. Fullmäktige har återremitterat ärendet till Kommunstyrelsen för djupare utredning kring vad en renovering kan komma att kosta. Vi i Centerpartiet står fast vid vårt tidigare beslut att tacka nej till köpet. Orsaken är att kalkylen inte bedöms att hålla och att framtida användningsområden är för oklara, vilket innebär att kostnaderna blir för stora för kommunen.

utveckling av Stationsområdet

I framtiden utreds en större ombyggnad av järnvägsstationsområdet och i samband med detta är målet att kunna erbjuda en allmän toalettlösning. Det enda som finns just nu är i kommunhuset och biblioteket.

Delårsbokslutet

Delårsbokslutet visar 30 miljoner kronor plus för år 2020, vilket är glädjande naturligtvis, men samtidig visar det också på dåligt genomförande av planerade projekt.

Ökning av hemtjänst

En utredning om framtida behov av särskilt boende visar att behovet av hemtjänst ökar och att behovet av särskilt boende minskar. Detta ska analyseras för att planera kommande bygge inom äldrevården.

Trafik och kommunikationer

Nytt trafikreglemente runt Stockaryds skola ska öka trafiksäkerheten.

Remissyttrande på regional trafikplan ska lämnas av Kommunstyrelsen. Kommunen efterlyser tydligare planer och strategier för kommunikationer med angränsade kommuner. Idag fungerar inte arbetspendling med Värnamo och Eksjö, vilket inte är acceptabelt.

Centerpartiet är positiva till förslaget om uppsnyggning på gatan framför kulturhuset.

Socialnämnden

Anette berättade att verksamhetsplanen ska revideras. Personal från äldreomsorg och funktionshinderomsorg har hög korttidsfrånvaro vilket ska utredas. Kompetensutveckling behövs för vård av sjuka i hemmet. Prognosen visar ett minus på 6 miljoner kronor för 2020. Det är för tillfället många orosanmälningar för barn och ungdomar vilket belastar handläggarna. Man ser ökade driftkostnader för digitaliseringen och en separat nämndsekreterare ska införas. Den nya socialchefen har glädjande nog kommit in bra i jobbet. Mötet efterlyste en undersökning om de arbetslösa i kommunen verkligen står till arbetsmarknadens förfogande. Anette ska framföra detta till socialnämnden.

Myndighetsnämnden

Sten-Åke informerade om att det i Vrigstad förekommer anmälningar om svartbyggen. En industri i Stockaryd vill bygga ut, vilket vi ser som positivt. Byggloven tvärstannade i början av pandemin, men återkom i maj och nu är antal bygglovsansökningar normala igen.

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsbokslutet ligger på minus en miljon kronor, men prognosen visar mot ett nollresultat för hela året. Befolkningsutvecklingen visar att det är något färre födda i Rörvik och Stockaryd i år. Gymnasieprogrammet med inriktning på måleri ska startas inom byggprogrammet och många företag är knutna till utbildningens praktik. Nämnden vill undanta förskola och gymnasieskola från sparbeting i budget 2021. Nämnden vill inte spara på de minsta och gymnasieskolan är inne i en positiv trend. En kristen privat förskola ska starta 2021. Dagmammor är åter aktuellt då en ansökan för detta har kommit in.

Kultur- och fritidsnämnden

IOGT:s skatepark behöver driftsbidrag. De planerar att ha öppet på kvällarna och vill starta en ungdomssektion. Paddeltennishallen är under utförande. Kulturhuset har kommit igång lite efter pandemin. En undersökning av hur alla föreningar mår under pandemin ska genomföras igen. Det arbetas med en verksamhetsplan för 2021. Flera föreningar har fått stöd för oförutsedda händelser.

Sävebo

Sven informerade om att Ripans förskola ska besiktigas i oktober. När nu "Röda Längan" i Stockaryd snart står klar och när Mejerigatans gruppboende flyttar dit så blir det lediga lägenheter på Mejerigatan, vilket passar för äldre med närhet till Södergårdens restaurang. Sävebo har deltagit i en undersökning som jämför bostadsbolag där vi har fått höga betyg på bland annat bemötande och service.

Sävsjö Industribyggnader

All uthyrning går enligt prognos och resultatet kan bli vinst på cirka fem miljoner kronor för 2020. Gamla Sörenssons chark är sålt till lokalt företag vilket skapar utrymme för andra lediga lokaler till näringslivet. Underhållsarbetet ligger efter på grund av underbemanning på upphandlingsenheten. Man har sett att brist på upphandlare är ett problem i alla kommuner.

Övrigt

  • Matilda informerade om de nya valen inom Centerpartiet i Regionen. Lena Ahnstedt från vår krets är tillbaka i regionpolitiken som ersättare i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
  • Anette informerade om medlemsaktiviteter för nya medlemmar.
  • Christer föreslog att vi ska bjuda in Patrik Blomstrand som är näringslivschef i Sävsjö kommun till ett medlemsmöte.
  • Sten-Åke efterfrågar tips till kommunens miljöpris.

Nästa medlemsmöte är den 2 november med fokus på kommunens budget. Ekonomichefen eller kommunchefen kommer att informera om liggande förslag.