Jönköpings län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Koalitionen lägger en mittenbudget

Mittenbudget för regionen

Centerpartiets regionråd Rune Backlund presenterar koalition för region Jönköpings läns budget.

Herr Ålderspresidiet! Fullmäktiges ledamöter!

Inledningsvis vill jag för Centerpartiets regiongrupp yrka bifall till koalitionens förslag till budget för 2019 med flerårsplan och tillhörande bilagor.

När rösterna i årets val räknats och mandaten fördelats kunde vi konstatera att varken alliansens fyra partier tillsammans eller s/mp/v kunde på egen hand bilda ett stabilt majoritetsstyre. Väljarna hade utöver åtta befintliga partier också valt in ett nytt nionde parti i fullmäktige Bevara Akutsjukhusen med sju mandat.

För vår del i Centerpartiet var valresultatet en framgång genom att vi ökade med ett mandat till åtta. När centerpartiets grupp efter valet analyserade läget och diskuterade hur vägen framåt ser ut blev resultatet att gruppen förordade ett majoritetsstyre före ett fortsatt styre i minoritet. Regionens omfattande verksamhet behöver tydliga, stabila och långsiktiga beslut. Inte minst med tanke på utmaningar som vi har för framför oss. Våra förhandlare fick därför i uppdrag att i första hand verka för en lösning där vi kunde vara part i ett nytt majoritetsstyre. Som alla här inne i salen redan vet enades vi i Centerpartiet med Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Bevara akutsjukhusen om ett nytt styre förra veckan. Med en bra balans mellan partier ur den tidigare minoritetsstyret, oppositionen och med nya partiet BA får vi ett styre i det politiska mittfältet. Ett styre med en kraftfull majoritet. En majoritet som stämmer till viss ödmjukhet i relationen gentemot övriga partier i opposition. På samma sätt som ett minoritetstyre har att förhålla till en större opposition så måste också ett majoritetsstyre förhålla sig till en minoritet i opposition dvs. med öppenhet och en bra dialog.

Under mina 12 år i ledningen har vi som regel i ledningen och stor del av oppositionen kunnat enats kring dom riktigt stora och övergripande besluten. Det är Centerpartiets och min ambition att det ska bli möjligt även i den mandatperiod vi har framför oss.

Herr Ålderspresident

Regionfullmäktiges viktigaste uppgift är att ange ramarna för den verksamhet som vi ska bedriva i region Jönköpings län. Det är med policys, program och inte minst budget med flerårsplan som vi gör detta. Efter att våra sex partier enats om att styra tillsammans har vi på kort tid arbetat fram en ny gemensam budget som i allt väsentligt bygger på det underlag som togs fram i budgetprocessen i början på hösten. BA som inte deltog i den processen har nu haft möjlighet att tillföra sina viktigaste frågor.

Jag skulle vilja sammanfatta innehållet i budgeten som vi i koalitionen lägger fram tillsammans med tre ord som beskriver budgetens kärna:

Ledarskap, omställning och långsiktighet

Jag ska med några exempel ur budgeten visa på varför jag väljer att lyfta fram dessa tre ord

Ledarskap

Frågan om ledarskap kan delas upp i ett utåt mot omvärlden och ett inom vår egen verksamhet

Ska vi utveklan vårt län och klara konkurrsen mot omvärlden då måste regionen vara den aktör som tar ledarskapet och samlar kommuner och alla andra länsaktörer i ett gemensamt utvecklingsarbete. Regionala utvecklingsstrategin blir det verktyg som vi samlas kring för att ta oss an utmaningarna. Och det finns några stycken

  • Kompetensförsörjning
  • Näringslivs utveckling
  • Nyföretagande och stödja innovation
  • Arbetet med byggande av nya stambanor
  • Det inre handlar om att stärka vårt egna ledarskap på lokal nivå och

-

Omställning

Omställning till ett fossilfritt samhälle och minska vår region och läns påverkan på klimatet

Vi har mycket på gång men det behövs mera åtgärder om vi ska nå målet om högst 1,5 grad höjning av medeltemperaturen

Omställningen av hälso- och sjukvården tillsammans med kommunerna till en mera nära vård för att möta den utmaning som förändringar i befolkningen ålderssammansättning som kommer närmaste årtiondet

Långsiktighet 

De finansiella målen ska ge stabilitet och långsiktighet i regionens ekonomin och ge bra planeringsförutsättningar för framtiden.

Skattehöjning på 50 öre måste ses i ett långt perspektiv och räcka länge

Kompetensförsörjningen ses i långsiktigt perspektiv – nya utbildningar till länet . Tar tid att utbilda