Vård i toppklass förutsätter bra arbetsmiljö för personalen

Koalition för Region Jönköpings läns uttalade målsättning är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det är ett mål som förpliktigar. Det förutsätter att vi har en aktiv personalpolitik som gör Region Jönköpings län till en attraktiv arbetsplats. För personalen är vår största tillgång. Vi i styrande Koalition för Region Jönköpings län har gjort politiska prioriteringar för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Det arbetet kommer vi att fortsätta i budget för 2021.

Utan det fantastiska arbete som våra medarbetare inom vården gör skulle inte länets invånare få den hälso- och sjukvård som hamnar i topp i många rankingar och mätningar vid nationella jämförelser.

I budgeten för år 2020 gjorde koalitionen därför en historiskt stor riktad satsning på 50 miljoner kronor för att särskilt kunna höja lönerna för de personalgrupper i vården som halkat efter i lönesättningen.

Vi satsade även 14 miljoner kronor på att utöka antalet utbildningstjänster till 70 stycken. Fler medarbetare ska kunna vidareutbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterskor på betald arbetstid. I samband med coronapandemin införde vi ett arbetsvärderingstillägg på 4 000 kronor extra per månad. Det var en satsning på ytterligare 30 miljoner kronor som inkluderade 1100 medarbetare.

I vår nuvarande budget för 2020 framgår det att medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större ansvar.

Medarbetare ska vara involverade i alla förändringsprocesser. Vår personal ska ha möjlighet till en bra löneutveckling under hela yrkeslivet utan att byta karriär. Alla ska ha möjlighet att arbeta heltid. Chefer ska ha ett tydligt mandat att leda verksamheten lokalt och har ett helhetsansvar för att nå uppsatta mål. Lyhördhet i organisationen ska fungera både uppåt och nedåt.

Många av vårdens medarbetare har slitit hårt under pandemin. Vi vill inte att vårdpersonalen ska behöva arbeta övertid. De avtal som finns i vår organisation innebär dock att de som arbetar mycket övertid får en generös ekonomisk kompensation. Vårt mål är alltid att vårdpersonal ska få sin sommarsemester. Den stora majoriteten av alla 10600 medarbetare har fyra veckors sammanhängande ledighet men inte alla. Här lyckas vi inte fullt ut med målet och verksamheten är, oavsett kristider, redan beroende av att medarbetare frivilligt väljer att dela upp sin semester för att få ihop scheman. Planeringen inför semester och återhämtning behöver förberedas bättre. Det arbetet behöver börja omgående inför både jul- och nyårsledighet samt nästa års sommarsemester. Vården måste kunna garantera patientsäkerheten för länets invånare, året om, samtidigt som vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Koalitionen har träffat medarbetare och representanter för fackförbunden.

Vi har gett ett uppdrag till ledande tjänstepersoner om att arbetsmiljön inom intensivvården ska förbättras. Dialogen och samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund behöver utvecklas. Chefer inom verksamheten ska ha ett närvarande och engagerat ledarskap.

Framöver behöver vi noga följa upp hur de medarbetare som deltog i covid-vården upplevde situationen och hur de mår idag. All den uppskjutna vården behöver få ta tid och här behöver personal och fackförbund vara högst delaktiga i planeringen.

Region Jönköpings län är en stor organisation där verksamhet och medarbetare som har påverkats på olika sätt av coronapandemin. Vi i den politiska ledningen måste se till hela det uppdrag som länets invånare har gett oss. Dock har Region Jönköping län en bättre ekonomisk situation än många andra regioner i Sverige. Det beror på god ekonomisk planering och att våra egna investeringar är egenfinansierade sedan många mandatperioder tillbaka. Så vill vi att det ska fortsätta. Andra regioner har större utmaningar inför framtiden. Vi har ett bra utgångsläge som ska förvaltas väl.

Det behövs fler medarbetare inom vården och vi har enheter som arbetar hårt för att kunna nyrekrytera. Region Jönköpings län ska vara en så attraktiv arbetsplats att fler vill komma och arbeta här. Vården kommer att ha en fortsatt stor utmaning i höst. Vi kommer att klara av situationen genom samarbete och ständigt utvecklingsarbete. Länets invånare ska kunna lita på att de får en god vård och service. Det förutsätter bra arbetsmiljö och att vår personal är delaktig och kan påverka sin arbetsplats. I kommande budget för 2021 kommer vi presentera flera satsningar på våra medarbetare.

Rune Backlund (C)

Marcus Eskdahl (S)

Rachel De Basso (S)

Monica Samuelsson (KD)

Martin Nedergaard-Hansen (BA)

Jimmy Ekström (L)

Sibylla Jämting (MP)

Koalition för Region Jönköpings län