Centrala stationer avgörande för nyttan av nya stambanan

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland går tillsammans ut i ett öppet brev till regeringen där de betonar vikten av strategiska stationslägen och en stark samhällsplanering i den aviserade satsningen på nya stambanor.

Regionala företrädare skriver att stationslägen är nyckeln till att nya stambanor kan bli en vital ekonomisk ryggrad för både landsbygden och stationssamhällen. Leif Andersson (C), vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM):

- Stationslägena längs den nya stambanan kommer att bli nya regionala tillväxtmotorer om vi lägger dem vid befintliga orter. Samtidigt kan vi nyttja den befintliga infrastrukturen för smidiga byten till övrig kollektivtrafik.

Strax före sommaren meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med planerna av nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. För de tre regionerna som står bakom brevet var regeringens besked välkommet. De skriver att världen på olika sätt förändrats i och med pandemin, och att vi plötsligt står inför den snabbaste och mest genomgående strukturomvandlingen i modern tid. De nya stambanorna kommer kunna bli det nödvändiga projekt för Sverige som krävs för att vitalisera ekonomin och bygga ett hållbart samhälle.

- Sverige behöver investera i nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. Det är bra för miljön, för att det ska vara möjligt att bo och pendla inom större regioner och för att avlasta de befintliga banorna, så att de kan användas för godstrafik. En satsning på nya stambanor måste ske parallellt med att funktionaliteten i den befintliga anläggningen förbättras och vidmakthålls, säger Leif Andersson.

Samtidigt uttrycks en oro i brevet över Trafikverkets preliminära bedömning som kom i augusti om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet bibanor och kopplingspunkter. Det finns stor risk för att de nya stambanornas möjlighet som drivkraft för samhällsbyggnad därmed allvarligt påverkas. Även om kostnaden för bygget av själva stambanorna kan tyckas hög, menar regionerna att vi kan räkna med att investeringarna i bland annat bostäder blir långt högre som en direkt positiv injektion i svensk ekonomi så snart besluten om utbyggnaden är fattade.

 – Det är viktigt att se vad de nya stambanorna handlar om och då ska vi komma ihåg vad Sverigeförhandlingens uppgift var.

"Nya stambanor ger förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. De ger tillväxt i en större del av Sverige och ger skatteintäkter till skola, vård och omsorg. De skapar också bättre förutsättningar för klimatsmarta resor".

Regionerna menar också att projektets potential är nära sammanknuten med samarbetet mellan näringsliv, stat, kommuner och regioner och bör ta tillvara på det grundliga arbete som gjordes inom ramen för Sverigeförhandlingen. Regionerna vill därför även fortsättningsvis vara delaktiga i Trafikverkets utredningsarbete.

- Trafikverkets uppdrag är komplicerat. De vill bygga nya stambanor för all typ av järnvägstrafik från snabbtåg till godståg. När vi blandar olika snabba och tunga trafikslag så blir trafiken mer sårbar och det blir dyrare att bygga. Vi anser att man ska bygga banor enbart för persontåg. Då blir det billigare att bygga eftersom man exempelvis kan bygga med större lutning, avslutar Leif Andersson.