• / Nyheter
  • / Smålands-Turism, kulturstöd och beredskap för pandemin

Smålands-Turism, kulturstöd och beredskap för pandemin

Besöksnäringen och kultursektorn får ekonomiskt tillskott under nästa år. Det beslutades under onsdagen när Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) antog sin budget för 2021. Samtidigt finns det med en beredskap att kunna arbeta med riktade insatser för att möta konsekvenserna av pandemin som drabbat länet hårt.

Företagande och innovation. Kompetensförsörjning och utbildning. Attraktivitet och livsmiljö. Detta är områden som ANA-nämnden i Region Jönköpings Län arbetar med.

- Vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) ställer krav på det regionala ledarskapet i länet som behöver stärkas. Coronaviruset har skakat om vårt samhälle i grunden och vårt företagstäta län är starkt påverkat av pandemin. Nivån av kortidspermitteringar och varsel är hög här i förhållande till övriga landet. En ökad arbetslöshet är att vänta inom vissa särskilt utsatta branscher. Detta behöver mötas med riktade insatser. Vi behöver även ha en beredskap för att kunna möta framtida konsekvenser av pandemin under 2021, säger Rune Backlund (C) ordförande för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

"Vi behöver även ha en beredskap för att kunna möta framtida konsekvenser av pandemin under 2021"

- I våras beslutade regionfullmäktige att köpa alla aktier i Smålands Turism AB från länets kommuner. Från och med 2021 tar regionen över hela finansieringen av bolagets driftsbidrag som under 2020 uppgick till 11 miljoner. Smålands Turism ska även fortsatt fungera som regionens expertorganisation inom besöksnäringen och ger regionen möjlighet till fortsatt långsiktig utveckling av länets viktiga besöksnäring, fortsätter Rune Backlund.

Under Coronapandemin har Region Jönköpings län genomfört en rad stödinsatser för länets närings- och kulturliv. Flera av dessa har handlat om omställning till digitala arbetssätt. I budget för 2021 har Koalition för Region Jönköpings län med satsningar för de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Detta för att synliggöra branschen och dess möjligheter som fysisk och digital aktör.

Under 2020 har Regionfullmäktige antagit en ny policy för bland annat stöd och bidrag inom kulturområdet. Ett tidigare flerårigt utvecklingsbidrag ersattes då av ett regionalt projektbidrag som öppnar för en vidare krets inom det fria kulturlivet att söka bidrag till etablering, produktion och utveckling.

- ANA utökar ramen för kulturen med två miljoner år 2021 och 2022. Detta är nödvändigt eftersom coronapandemin har slagit hårt mot aktörerna inom detta område, säger Rune Backlund.

Möjligheterna att fortsätta utveckla ett hållbart samhälle hänger samman med ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som kan skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller människors hälsa.

- Nämnden har tagit fram strategier för innovation och smart specialisering. Dessa kommer hjälpa oss i arbetet med att behålla och utveckla entreprenörskapet i länet, säger Per Eriksson, ledamot i ANA-nämnden.

I korthet:

Smålands Turism utvecklar, marknadsför och främjar turismnäringen i länet genom insatser på både regional, nationell och internationell nivå. Även fortsättningsvis ska detta ske i nära samråd med länets tretton kommuner. Hälften av driften finansierades tidigare av länets 13 kommuner.

KKN - Kulturella och kreativa näringar är företag som har kultur och kreativa processer som affärsidé. Det är näringar som växer i hela Sverige, som stärker regionernas utveckling och attraktionskraft och som ofta är dörröppnare till nya marknader. (Källa: Tillväxtverket)

RUS. För att nå visionen är den regionala utvecklingsstrategin uppdelad i sex strategiområden: En hållbar region, en attraktiv region, en tillgänglig region, en smart region, en kompetent region och en global region. Varje strategiområde består av delstrategier. För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete på att genomföra strategin kopplas handlingsplaner och riktade projektutlysningar till delstrategierna.

Agenda 2030. Målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling har integrerats i den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med de 17 målen ska förändra vår värld i en mer hållbar riktning. Utvecklingen i vårt län ska präglas av de tre aspekterna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram för 2021–25 tas under hösten 2020 och blir ett av verktygen för att nå målen i Agenda 2030.