Idag presenterar Koalition Region Jönköpings län budget 2021

Regionråden som deltog på dagens presskonferens. Överst från vänster: Mia Frisk (KD) Rachel De Basso (S), Jimmy Ekström (L), Rune Backlund (C), Martin Nedergard-Hansen (BA), Marcus Eskdahl (S) och Sibylla Jämting (MP)

Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historisk satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021 för att möta behovet av vård hos länets invånare. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Det ska finnas en beredskap för att göra riktade satsningar till branscher som behöver stöd. Kulturbidraget utökas under nästa år.

Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län budget och verksamhetsplan för 2021 samt flerårsplan 2022-2023. Och för första gången hölls presskonferesen digitalt med tanke på den pågående pandemin. Följ länken för att se presskonferensen i efterhand: https://vimeo.com/477095969/569d2aadbf


Region Jönköpings län har trots coronapandemin en ekonomi i balans som gör det möjligt att göra stora satsningar på vården som är utöver avtal och på det regionala utvecklingsarbetet.

– Coronapandemin har haft en stor påverkan på samhället men Region Jönköpings län måste även i framtiden kunna garantera att länets invånare har tillgång till bra vård och en god service. Det förutsätter nya satsningar på vården, på kollektivtrafiken och på vår personal. Nästa år avsätter vi särskilda medel att ha i beredskap för att ge ytterligare stöd där det kan behövas. Vi har ett bra samarbete med länets kommuner och övriga samhället för en långsiktigt hållbar regional utveckling, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

Smidigare kollektivtrafik och resor

Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela länet. Därför ska Region Jönköpings län arbeta mer med personlig zonindelning, anropsstyrd trafik och med att förbättra tillgängligheten för invånare med funktionsvariationer.


– Kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov. Coronapandemin har påverkat samhället men Region Jönköpings län behöver kunna säkerställa att länets invånare kan pendla till studier och arbete med tillgänglig tåg- och busstrafik i kristider och framöver. Ska vi klara klimatmålen behöver större andel resa kollektivt i framtiden, säger Marcus Eskdahl (S), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Historisk satsning på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården får en historisk stor förstärkning på 176 extra miljoner kronor 2021. Målet är att möta behovet av vård hos länets invånare. Vårdcentralerna får större möjlighet att ställa om till mer nära vård. Den psykiska hälsan hos barn, unga och äldre ska förbättras. Den specialiserade palliativa vården ska bli mer jämlik i länet. Nya smarta digitala vårdtjänster ska frigöra tid för nödvändiga fysiska möten. Arbetet med att ta fram koncept för hälsocenter och livsstilsförändring fortsätter och målet är att det ska finns tillgängligt i hela länet.


– Många av länets invånare väntar på operation eller undersökning och för att möta det här satsar vi 75 miljoner kronor för 2021. Medarbetare och verksamheten ska få de resurser som behövs för att både hinna ta hand om sig själva och patienterna. Planeringen ska anpassas efter rådande smittläget och personalens arbetsmiljö, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

– Vårdcentralerna spelar en nyckelroll i omställningen till mer nära vård. Vår satsning på särskilda omställningsmedel ger länets vårdcentraler större frihet att driva och utveckla förändringsarbete i projektform. Vi satsar även ytterligare resurser för att Region Jönköpings län ska fortsätta utveckla nya effektiva digitala vårdtjänster. I det stärkta folkhälsoarbetet får vårdcentralerna ett särskilt uppdrag att hitta arbetssätt att upptäcka och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, säger Jimmy Ekström (L).

– Region Jönköpings län behöver korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och därför gör koalitionen en stor satsning på 30 miljoner kronor för att bygga ut kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar och för att utöka uppdraget inom barn- och ungdomshälsan, säger Sibylla Jämting (MP).

Stöd till näringsliv och kultur

Besöksnäringen och det fria kulturlivet ska få större stöd under 2021 för att kunna genomföra sin verksamhet. Samtidigt finns den en beredskap och avsatta medel för att kunna göra fler riktade insatser till branscher inom länets näringsliv som drabbas hårt av coronapandemin.
– Region Jönköpings län ska ha en beredskap för att kunna göra riktade insatser till branscher som är särskilt utsatta. Smålands Turism är numera ett helägt bolag av Region Jönköpings län och ska vara en resurs för utvecklingen av besöksnäringen. De fria kulturlivet ska få bättre möjligheter. Vi utökar kulturbidraget med två miljoner kronor, säger Rune Backlund (C).

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Koalition för Region Jönköpings län fortsätter satsningen på att höja vårdpersonalens löner under nästa år. Medarbetare ska kunna kompetensutvecklas på arbetstid och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Formerna för samverkan ska utvecklas i en nära dialog mellan arbetsgivare och fackförbunden. Målsättningen är att Region Jönköpings län ska vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.


– Utan våra medarbetares fantastiska arbete skulle inte länets invånare få den hälso- och sjukvård som hamnar i topp i många nationella rankingar och mätningar. Vi satsar 50 nya miljoner för 2021 i syfte att fortsätta höja vårdpersonalens löner. Vård i toppklass förutsätter bra arbetsmiljö för all vår personal och under nästa år ska vi arbeta fram ett attraktivt medarbetarlöfte, säger Rachel De Basso (S).

Koalitionen utgår från rådande prognos från SKR om skatteunderlaget och att Region Jönköpings län får de statsbidrag som har utannonserats. Förändras förutsättningarna och även situationen runt coronapandemin kan det påverka satsningarna. De särskilda satsningar som görs på hälso- och sjukvården är utöver indexuppräkning. Satsningen på att höja löner är utöver ordinarie avtal och lönerevision.