extra pengar till länets kultur

Det statliga Kulturrådet har beslutat om årets bidrag till kultur i hela Sverige. Totalt handlar det om närmare 1,4 miljarder kronor. Jönköpings län pekas ut som ett av tre prioriterade län inom kultursamverkansmodellen och får 3,0 miljoner kronor i extra tilldelning.

Utöver en pris- och löneuppräkning på 1,3 procent inkluderar Kulturrådets beslut även en generell förstärkning på 1,6 procent till Sveriges alla län. Nytt för i år är att tidigare tillfälliga satsningar inom biblioteksverksamhet och musikalisk scenkonst blir permanenta. Satsningarna omfattar sammanlagt 62,6 miljoner kronor för hela landet.

För Jönköpings län innebär Kulturrådets beslut en sammanlagd tilldelning om 40,1 miljoner kronor. Av dessa pengar är 3,0 miljoner kronor en höjning i syfte att öka balansen för regionernas ekonomiska förutsättningar. Under flera år har man från länets sida framfört synpunkter på att Jönköpings län proportionellt sett har tilldelats för lite pengar enligt kultursamverkansmodellen, och dessa propåer har nu gett resultat.

"Vi har ihärdigt pekat på att vi på grund av olika olyckliga omständigheter fått väl lite av den statliga kakan till regional kultur."

- Det är oerhört glädjande att vi nu äntligen får förstärkning ifrån Kulturrådet till vår regionala kultur, säger Per Eriksson, regionråd (C) och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Vi har ihärdigt pekat på att vi på grund av olika olyckliga omständigheter fått väl lite av den statliga kakan till regional kultur. Trägen vinner. Nu ska vi titta på hur vi kan använda dessa medel, utifrån medföljande regelverk, och hur vi klokast fördelar detta efterlängtade tillskott.

Beslut om hur kulturbidraget ska användas i Jönköpings län tas den 31 mars av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Senare i år kommer länen även få 150 miljoner kronor i tillfälligt krisstöd till den regionala kulturen.