Ett reformerat strandskydd möjliggör tillväxt på landsbygden

Centerpartiet står bakom den grundläggande tanken med ett strandskydd för att värna och skydda naturområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet samt den allemansrättsliga tillgången till stränder.

- Det känns mycket bra att Region Jönköpings län bejakar förslagen i strandskyddsutredningen för att göra det enklare att skapa tillväxt på landsbygden, säger Leif Andersson (C), vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM).

Det grundläggande syftet med den statliga utredningen och den tänkta reformen av strandskyddet är att det ska bli enklare att bygga strandnära i områden där exploateringen och intresset från marknaden varit lågt. I praktiken rör detta i första hand vår landsbygd. De nuvarande strandskyddsreglerna innebär en allt för kraftig begränsning i att kunna bygga nya bostäder, komplementbyggnader samt utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala tillväxten och sysselsättningen.

Möjliggör en levande landsbygd

- Ett reformerat strandskydd är ett viktigt steg i det bredare arbetet att skapa tillväxt på landsbygden. Det är extra viktigt att det är bedömningar av just lokala och regionala politiker som ligger till grund för beslut om strandskyddet, säger Leif Andersson.

Utredningen föreslår att strandskyddet inte ska gälla vid insjöar med en vattenyta som uppgår till en hektar eller mindre samt vattendrag som är två meter eller smalare. Det ska inte heller gälla vid anlagda vatten, vilket rör en hel del konstgjorda sjöar, dammar och våtmarker. Detta kan betraktas som några av utredningens viktigaste förslag och de som i praktiken kommer göra mest skillnad.

Lokalpolitiskt ansvar

Det är av avsevärd betydelse att ha en levande landsbygd där förutsättningarna för att leva, arbeta och utvecklas är goda. Landsbygden bör betraktas som en stor tillgång för att ta tillvara på framtida möjligheter till hållbar tillväxt och för att möta de utmaningar som följer av klimatförändringarna och behovet av att ställa om till en mer cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi.

- Ett enklare strandskydd, med tydligt lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån, är inte en motsättning till ett välfungerande strandskydd, menar Bengt Pettersson, ledamot i TIM-nämnden.

Många lantbrukare och markägare har tidigare dragit sig för att anlägga en våtmark på grund av oron att det begränsar deras möjligheter att utveckla sin näringsverksamhet eller att bygga ut sitt hus. Tack vare det reformerade strandskyddet blir det betydligt enklare att kunna bidra till en ökad lokal artrikedom samt till att förebygga övergödning.