Nystart för näringsliv, kultur och turism

I Koalition för Region Jönköpings läns budgetförslag 2022 inom nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) definieras ett antal prioriterade inriktningar och aktiviteter för att stärka och stötta verksamheterna framåt när pandemin nu förväntas ebba ut.

Koalitionens fokus i årets budgetarbete har varit sådant som ställts in eller skjutits på framtiden under pandemin. Här finns kulturen och besöksnäringen bland de mest drabbade. Även andra delar av näringslivet har haft det tufft. Det har bland annat resulterat i att unga och nyutexaminerade fått svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

- När det gäller den viktiga kompetensförsörjningen till näringslivet vill vi verka för att fler unga väljer de yrkesinriktade gymnasieprogrammen, eftersom vårt län domineras av tillverkningsindustri. Här behöver Region Jönköpings län, näringslivet och kommunerna hjälpas åt för att höja statusen på både utbildningarna och jobben, säger Per Eriksson (C), ordförande i ANA-nämnden.

Även länets naturbruksskolor fyller en viktig funktion när det gäller samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi.

- Landsbygden är en värdefull tillgång med stor potential. Vi jobbar nu vidare med att utöka möjligheten till gröna jobb. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Kultur är en betydelsefull faktor för attraktivitet, hållbar tillväxt och utveckling i Jönköpings län. I budget 2021 fick kulturen ett tillskott på 2 miljoner för verksamhetsåren 2021 och 2022.

-Vi fokuserar på att de kulturella och kreativa näringarna ska kunna göra en omstart av sina verksamheter som helt eller delvis har legat nere under pandemin , säger Per Eriksson.

Prioriteringar i korthet

  • Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och event. Det nu av Region Jönköpings län helägda bolaget Smålands Turism fortsätter sitt långsiktiga arbete att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i länet, locka hit nya aktörer och stötta befintliga entreprenörer. Närheten till naturen tillsammans med de rådande trenderna att semestra hållbart och nära ger länet mycket goda förutsättningar.
  • Nämnden tror på starka relationer till civilsamhället som på ett värdefullt sätt bidrar till samhällsutveckling och välfärd. Nämnden tittar på hur den kan jobba ännu bättre tillsammans för att stärka samhälle och tillväxt.
  • En översyn av hur barns och ungas möjlighet att delta i kulturen påverkats under pandemin ska göras. Nämnden vill redan med start till hösten, tillskjuta medel för att komma ikapp och kompensera för sånt som gått förlorat, både i våra egna kulturverksamheter och i samverkan med det fria kulturlivet.
  • I det fortsatta utvecklingsarbetet ska jämställdhet och likabehandling vara en självklarhet. För attlyckas med att stärka vår attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning måste alla människorspotential tas till vara.
  • Under 2022 fortsätter arbetet med att stödja de viktiga servicenäringarna på landsbygden. Detta bidrar till attraktiva miljöer i hela länet och ger förutsättningar att bo, leva och verka på landsbygden.