första budgeten i opposition

En rejäl förstärkning av primärvården, ökad regional energiproduktion och satsningar på cykelvägar. Centerpartiet i Region Jönköpings län prioriterar i sin första budget i opposition vården, klimatet och boende på landsbygden.

- Vår budget skapar förutsättningar för ett län som håller ihop och utvecklas. Såväl alla invånare, företag och föreningar som samhället i stort, säger regionråd Per Eriksson.

Den nära vården är grunden i en god hälso- och sjukvård. Under nästa mandatperiod vill Centerpartiet fortsätta arbetet för en nära och tillgänglig vård. Den vård som finns närmast människor – primärvården – behöver byggas ut med ett tydligt fokus på äldrevård, ökad medicinsk kompetens och fler specialister i allmänmedicin.

- Centerpartiet vill att 30 % av den totala delen av FS-budgeten vigs åt primärvården. Det ska vara uppnått senast år 2030. Därutöver vill vi införa ett tak på 1100 patienter /läkare, säger Emilie Walfridsson.

Problemen inom BUP

Problemen inom barn- och ungdomspsykiatrin behöver hanteras för att korta köerna och minska lidandet hos dem som idag får vänta alldeles för länge på utredning och eventuell behandling.

- Under mina fyra år i FS-nämnden har problemen kring BUP vuxit sig större, trots seriösa insatser i form av ökade medel. Det är dags att prova nya grepp och vi vill utreda möjligheten att införa BUP som vårdval, säger Razvan Nichitelea.

Vill se ökad självförsörjning

Centerpartiet vill stärka Regionens och landets beredskap och självförsörjningsgrad när det gäller drivmedel, livsmedel och energi.

- Vi ser ett behov av en beredskapsplan för livsmedel för de offentliga köken vid händelse av en kris, säger Jessica Hagård.

Under kommande mandatperiod behöver mängden förnyelsebar energi öka i länet genom exempelvis vindkraft, solpaneler, biogas och vätgas.
– Det är viktigt att Regionen inte tappar fart i arbetet att bli ett plusnergilän senast år 2045, säger Leif Andersson.

Den regionala cykelstrategin som antogs av Regionfullmäktige i våras behöver omvandlas till faktiska projekt för att göra det enklare för människor att använda cykeln som transportmedel i sin vardag.
- Vi ser gärna att den fortsatta utvecklingen av cykelbanor sker i samverkan med kommuner, lokala markägare och vägsamfälligheter för att på ett smart sätt binda ihop länet, säger Raymond Pettersson.

Centerpartiets budget i korthet:

  • Införa mentorstjänster för att tillvarata äldre medarbetares kompetens och erfarenhet.
  • Säkerställa grundbemanningen för att undvika att särskilt kritiska avdelningar, exv förlossningen riskerar att stängas under sommaren.
  • Utreda möjligheten att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Införa bemanningsmål inom primärvården med ett genomsnitt med 1100 listade patienter per distriktsläkare.
  • Primärvårdens andel av totala hälso- och sjukvårdskostnaden ska uppgå till 30 % senast 2030.
  • Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker uppkoppling via fiber.
  • Som delägare i Jönköpings flygplats aktivt verka för att ge flygplatsen en tydlig innovativ och grön profil.