Regionen behöver öka takten i klimatarbetet

I en interpellation till regionfullmäktige framför Centerpartiet önskan om att Regionen skärper sina miljömål.

Det var dyster läsning IPCC:s syntesrapport, som är den sammanfattande rapporten om klimatförändringarna och de klimatutmaningar som mänskligheten står inför. Trots att kunskapen finns ökar utsläppen i världen och klimatförändringen tilltar. Åtgärder görs, men de är för ojämna och det går för långsamt. Vi centerpartister har länge vetat vart hän det barkar och vi har de politiska lösningarna för att vända utvecklingen. Dock så har vi en regering som inte tar klimatfrågan på lika stort allvar och som dessutom sitter i knät på ett parti som aktivt bromsar Sveriges klimatarbete.

Centerpartiet var drivande i framtagandet av det regionala hållbarhetprogrammet. Nu när arbetet med att revidera programmet påbörjas, behöver klimatmålen skärpas ytterligare för att hålla 1,5-gradersmålet.

Centerpartiet i Region Jönköpings län vill att:

 • Det fastslagna hållbarhetsprogrammet kompletteras med åtgärden att underlag till politiska beslut kompletteras med en konsekvensbedömning utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.
 • Region Jönköpings län utmanar länets kommuner och landets regioner att också införa konsekvensbedömning utifrån de tre hållbarhetsperspektiven.
 • Nybyggnation sker med lägre koldioxidutsläpp genom att använda trä som råvara.
 • Energikontor Norra Småland får rätt förutsättningar att vara verksamt i hela länet.
 • Se mer forskning inom miljö och klimat på olika lärosäten, framförallt på högskolan i Jönköping.

För att komma till ett netto noll av koldioxidutsläpp och minskade andra utsläpp krävs medvetenhet i samtliga beslut som tas. År 2019 hade Region Jönköpings län enligt Regionens hållbarhetsprogram 2021-2025 en klimatpåverkan på omkring 15 500 ton koldioxidekvivalenter från direkt påverkbara utsläpp inom:

 • kollektivtrafik
 • el
 • värme till fastigheter
 • jordbruk
 • medicinska gaser
 • tjänsteresor med egna fordon samt
 • godstransporter

Regionen har även en betydande klimatpåverkan från utsläpp som går att påverka indirekt som byggnationer, användning av material, livsmedel, varutransporter, arbetspendling och kapitalförvaltning etc. I hållbarhetsprogrammet anges flera prioriterade åtgärder för att minska regionens klimatpåverkan med minst 25 procent till 2025 jämfört med 2019, för att vara i linje med Parisavtalets 1,5- gradersmål. Det är en bra målsättning. Förutom Regionen själv kan Energikontor Norra Småland påskynda den gröna omställningen i samhället genom sina olika klimatprojekt riktade mot näringsliv och kommuner.

Centerpartiet har politiken för att påskynda den gröna omställningen. Har de andra partierna den politiska viljan att skärpa klimatmålen ytterligare?