vi påskyndar den gröna omställningen

Region Jönköpings län ska stå väl rustat för påfrestningar som samhället utsätts för på grund av klimatförändringarna, så som vattenbrist, skogsbränder och översvämningar. Efter Rysslands invasion av Ukraina så har frågan om att stärka Sveriges totalförsvar blivit högaktuell. Regionens självförsörjningsgrad ligger till stor del i beslutsfattarnas egna händer och Region Jönköpings län behöver snarast börja handla mer lokalt av länets bönder. Regionen behöver även agera på att öka produktionen av energi i form av vind- och solkraft och drivmedel för att stärka länets motståndskraft och beredskap.

Med ökade anslag kan Energikontor Norra Småland växla upp sitt arbete med att få ner koldioxidutsläppen. Länets cykelstrategi ska vara väl förankrad hos kommunerna och man kan se ett ökat cyklande över hela länet. Samarbeten med markägare och kommuner ska möjliggöra att Regionen kan anlägga flera cykelvägar som knyter ihop länet och ger företagare inom besöksnäringen potential att utveckla sina verksamheter. Tack vare satsningen på nya Krösatåg och en ny tågdepå i Nässjö kommer vi att se vi ett betydligt ökat resande med tåg.

Centerpartiet vill:

  • Att all kollektivtrafik i länet på sikt ska vara helt förnybar
  • Att målet om 100 % förnybar energiproduktion till 2045 uppnås
  • Att målen i Regionens Hållbarhetsprogram successivt skärps
  • Stärka arbetet inom Energikontor Norra Småland
  • Stödja projekt och teknikutveckling i länet som bidrar till bättre hushållning av naturresurser och cirkulärt tänkande
  • Genom offentlig upphandling främja hållbar livsmedelsproduktion som ökar självförsörjningsgraden med inköp av livsmedel som är närodlade, ekologiska och producerade med tillämpning av svenska djurskyddsregler
  • Genom ansvarsfull offentlig upphandling av varor och tjänster i samhället minska den negativa hälso- och miljöpåverkan och stärka den sociala hållbarheten
  • Att Regionen knyter ihop länet med fler cykelvägar genom samverkan med markägare

Vår utgångspunkt

Den globala uppvärmningen ger dramatiska konsekvenser, som extrema temperaturer, torka och skogsbränder, stormar och översvämningar. Konsekvenser som Region Jönköpings län måste ha beredskap inför genom att följa utvecklingen av klimatet och samarbeta med andra regioner och länsstyrelser. Därutöver behöver politiken fatta beslut som påskyndar omställningen till ett hållbart samhälle. Centerpartiets miljöpolitik kombinerar globalt miljöansvar med regionalt och lokalt miljöarbete. Det ska vara lönsamt att göra rätt och dyrt att smutsa ner. Centerpartiet arbetar aktivt för att Regionen ska uppnå målet om 100 % förnybar energiproduktion till 2045.

Vi vill att Region Jönköpings läns klimatmål skärps efter 2025 och att hållbarhetsarbetet intensifieras

Region Jönköpings län har tagit fram ett ambitiöst hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 vars mål harmonierar med Agenda 2030, FN:s globala mål och de nationella målen. Centerpartiet har varit med i arbetet att ta fram programmet och efter 2025 vill vi verka för att klimatmålen successivt skärps. Exempelvis vill vi att Regionen jobbar vidare med frågan om en koldioxidbudget och vi anser att byggnation ska ske med lägre koldioxidutsläpp genom att använda trä som råvara.

Energikontor Norra Småland kan påskynda den gröna omställningen i samhället genom sina olika klimatprojekt riktade mot näringsliv och kommuner. Vi vill stärka arbetet inom Energikontor Norra Småland. Vi vill se mer forskning via olika lärosäten, framförallt på Jönköping University.

All kollektivtrafik i länet ska på sikt vara helt förnybar

Inom kollektivtrafiken körs all busstrafik idag med 100 % förnyelsebart drivmedel. Detta är en självklarhet för en bra miljö och ett hållbart samhälle. Biogasöverenskommelsen mellan Regionen och kommunerna är viktig och den ska öka andelen biogasdrivna fordon. Länets dieseltåg står i dag för Regionens största enskilda utsläpp av koldioxid. Centerpartiet i Jönköpings län ska arbeta för att all kollektivtrafik i länet på sikt ska vara helt förnyelsebar, antingen genom att icke-elektrifierade tågbanor elektrifieras eller genom att tåg drivs med förnyelsebara bränslen.

Regionen ska verka för fler cykelvägar och ökat cyklande

Under nuvarande mandatperiod har Centerpartiet drivit på processen att ta fram en regional cykelstrategi. Cykelstrategin är en viktig del i omställningen till ett hållbart transportsystem. Fördelarna att färdas med cykel är många: de har inga utsläpp, de avlastar befintlig väginfrastruktur, är tillgängliga för alla, stärker folkhälsa, bidrar till ett barnvänligt samhälle och har en stor potential inom besöksnäringen. Vi vill att Region Jönköpings län tar ledningen och ger tyngd åt cykelfrågan. Cykelvägar behöver inte anläggas längs med befintlig infrastruktur. Genom samverkan med markägare och kommuner kan länet få mer cykelväg för pengarna vilket också gynnar besöksnäringen.

Främja hållbar livsmedelsproduktion som ökar självförsörjningsgraden genom offentlig upphandling

Genom ansvarsfull offentlig upphandling av varor och tjänster i samhället kan Region Jönköpings län och kommunerna minska den negativa hälso- och miljöpåverkan och stärka den sociala hållbarheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.