Ett öppet och inkluderande län

Jönköpings län har en växande befolkning. Idag bor det nästan 360 000 personer i länet och 2025 förväntas den siffran ha ökat till 375 000. Samtliga kommuner ökade sin befolkning under 2017. Det är mycket positivt för länets utveckling. En viktig förklaring till ökningen är bland annat de senaste årens asylinvandring.

I förhållande till dagens situation ökar både antalet barn/ungdomar och äldre i befolkningen. Samtidigt minskar den arbetsföra andelen. Sammantaget innebär det att den samlade försörjningsbördan ökar för den förvärvsarbetande delen av befolkningen. Detta ställer krav på att många är eller kommer i arbete samt att vi har en bra hushållning med kommunala och regionala resurser.

Många med lång erfarenhet och bred kompetens lämnar nu arbetsmarknaden för att gå i pension. Ett generationsskifte sker där många ska ersättas av yngre. Centerpartiet tycker det är viktigt att vi i övergången tar tillvara på äldres kunskaper och skapar flexibla övergångslösningar för den som vill stanna kvar en tid i arbetslivet.

Det kommer dock inte att räcka för att klara försörjningsbördan. Därför måste det bli attraktivt att flytta till regionen, från såväl övriga landet som andra länder. Vad som bidrar till att göra regionen attraktiv för bosättning skiftar naturligtvis från person till person, men det finns flera saker vi kan göra i regionen för att göra länet mer attraktivt i allmänhet.

För unga, till exempel, har utbudet av utbildningar, tillgången på bra boende och en diversifierad arbetsmarknad en stor betydelse. Barnfamiljer efterfrågar också en bra samhällsservice som t.ex. närhet till barnomsorg och skola, tillgången till bra vård och kollektivtrafik, samt fritids- och kulturaktiviteter för både barn och vuxna.

Konkurrensen om kompetens och arbetskraft hårdnar inte minst i förhållande till andra storstadsområden och universitetsorter, som idag har en stark dragningskraft på både unga och företag. Därför behöver vi också arbeta för att våra större orter utvecklas och attraherar människor och företag. Regionen behöver därutöver bistå högskolan i dess utveckling för att locka fler studenter, liksom våra folkhögskolor.

Länet har mycket att erbjuda. Till styrkorna hör bland annat vacker naturmiljö, bra förutsättningar för gröna jobb, livskraftig tillverkningsindustri, hög sysselsättningsgrad, bra offentlig service och en stark ideell sektor. Sammantaget ger det en bra grund för boende och arbete.

Centerpartiet anser att kommunerna och regionen tillsammans behöver utveckla strategier för att locka unga människor efter avslutade studier stanna kvar i länet eller flytta tillbaka för boende och jobb.

Tolerans och öppenhet för olika kulturer och livsstilar är också viktiga komponenter i en attraktiv region. Det krävs lyhördhet inför nya strömningar och förmåga till omställning för att möta utmaningar. På samma sätt som ett jämställt arbetsliv och samhällsliv stärker länets attraktionskraft.

Centerpartiet arbetar för att ta tillvara mångfalden som finns i länet och skapa bättre förutsättningar för integration där människor med olika bakgrund möts i ett samhälle som välkomnar alla.

Centerpartiet arbetar för:

 • Att regionen tillsammans med kommunerna tar fram en långsiktig strategi för marknadsföring av länet
 • Att Jönköping University får ökade resurser till forskning och kan erbjuda fler utbildningsplatser
 • Fortsatt utbyggnad av utbildningar och utbildningsplatser på högskolenivå och yrkeshögskola i länets kommuner
 • Att länets kommuner ska öka byggandet av bostäder anpassat för olika gruppers behov som t.ex. unga vuxna, familjer och äldre
 • Att lånetaket bör förändras så att fler får möjligheter att bygga hus i småorter och på landsbygden
 • Enklare byggregler och ökade möjligheter att på landsbygden bygga strandnära
 • Att kollektivtrafiken byggs ut i länet så att det finns en väl fungerande kollektivtrafik för pendling till arbete och studier.
 • Förstärkt närtrafik för landsbygd och småorter som saknar linjelagd kollektivtrafik
 • Att ge de regionala kulturinstitutionerna som t.ex. Smålands Musik och teater och Länsmuseet bättre förutsättningar att arbeta i hela regionen.
 • Satsning på ökat kulturutbud för barn och ungdomar.
 • Att bredda utbudet av kultur genom ökad samverkan mellan regionen, kommunerna, folkbildningen och övriga civilsamhället.