Vi satsar på entreprenörerna och företagarna – Jobbskaparna

Länet har en lång och stark tradition som en av landets ledande industriregioner. Här finns en företagskultur med många små och medelstora företag, oftast lokalt äga och med stor förmåga till förnyelse och flexibilitet. Tillsammans med den entreprenörsanda som präglar regionen är det en av styrkorna som vi måste bygga vidare på inför framtiden. Centerpartiet ser att nyckeln till utveckling i hela regionen är fler livskraftiga företag som skapar jobb.

Småföretagen måste få möjligheter att växa och anställa fler. Det relativt låga nyföretagandet inom vissa områden är ett problem. Att förbättra förståelsen och attityden för företagandets betydelse är en viktig pusselbit i att skapa ett bättre företagsklimat. Underlätta möjligheterna till start och etablering, förenkla tillämpningen av regler och korta handläggningstider är andra viktiga åtgärder för ett lokalt bra företagsklimat.

Ett generationsskifte bland anställda är på gång inom många företag. Det gäller också bland företagarna i små- och medelstora företag. Genom pensionsavgångarna lämnar mycket kompetens företagen som behöver ersättas med ny. Fler behöver uppmuntras och stödjas till att bli entreprenörer och företagare som tar över eller starta nya företag. Vi måste stärka entreprenörernas förutsättningar att utveckla och lyckas med sina innovativa idéer.

Brist på arbetskraft med rätt kunskaper och kompetens som svarar mot företagens behov är ett problem som måste åtgärdas. Mindre orter tenderar drabbas hårdare än större, vilket i sin tur riskerar att förstärka den regionala obalansen.

Samtidigt finns det många människor som vill ha ett jobb men som saknar både rätt utbildning och erfarenhet. Många i den gruppen är nyanlända som kommit till vårt land senaste åren. Centerpartiet vill sänka trösklarna för den gruppen att komma in på arbetsmarknaden genom bland annat inträdesjobb.

Centerpartiet arbetar för

  • Att öka nyföretagandet i regionen.
  • Att bygga en tätare samverkan mellan utbildningssystem och arbetsliv för en bättre matchning mellan utbildningar i regionen och företagens behov av kompetens.
  • Ökad satsning på lärlingsutbildning.
  • Att förstärka och bygga ut Science Park-verksamheten i länet.
  • Att stödja ung företagsamhet.
  • Att förenkla regelverket för företagande och anställning av unga och nyanlända.