Hela länet ska leva

Länet består av stora landsbygdsområden, många mindre samhällen samt några få större tätorter. Skillnaderna mellan dessa är betydande och förutsättningarna ser väldigt olika ut. Men alla har betydelse för regionens utveckling.

Jönköpings kommun är landets tionde största kommun. En positiv utveckling i Jönköping betyder mycket för hela regionens attraktivitet och utveckling i förhållande till andra regioner i landet. Som regional motor har man också stor påverkan på utvecklingen i länets övriga delar. Jönköping erbjuder ett större och bredare utbud av jobb, utbildning, service, kultur och nöje också för boende ute i länet. På så sätt är man ett komplement till det lokala utbudet och kan bidra till att stärka hela regionens attraktionskraft.

Centerpartiets mål är ett långsiktigt hållbart samhälle. För att uppnå det behövs det en balanserad utveckling mellan olika delar av landet men också inom vår egen region. Regionala insatser och åtgärder ska bidra till en sådan utveckling. Staten har också en viktig roll genom lokalisering och spridning av statliga jobb. Vårt län har få statliga jobb i förhållande till vår befolkningsstorlek. Regionen ska vara pådrivande för att fler statliga jobb lokaliseras till länet.

Centerpartiet ser en politisk utmaning i att arbeta med regionala satsningar som kan bidra till lokal nytta och samordna lokala satsningar så att de också kan bli till regional nytta. Civilsamhället med föreningsliv och lokala grupper har en viktig roll i detta arbete.

Centerpartiet arbetar för:

  • Att regionen ska använda sig fullt ut av de möjligheter som EU:s fonder och olika program ger till regionala utvecklingsinsatser och landsbygdsutveckling.
  • Utveckling av besöks- och turistnäringen i hela länet.
  • Att utveckla länets mindre samhällen och småorter.
  • En väl utbyggd samhällsservice i alla delar av länet.
  • Fler statliga jobb till länet.
  • Att värna det starka civilsamhället, som fyller en viktig funktion för att hålla hela regionen levande.