Vi behöver bra järnvägar, vägar och bredband för att utveckla länet

Vårt län har ett bra och strategiskt läge i landet mellan våra tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Närheten till andra stora regionala centrum i angränsande län och den europeiska kontinenten är också fördelar som vår region har.

Sverigeförhandlingen har lämnat sitt förslag till byggande av nya stambanor som binder samman våra tre storstadsområden med mellanliggande regionala centra. Banorna som ska trafikeras med tåg som kan köras i minst 320 km/tim. Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att beslut tas om att bygga ett helt system och att byggandet sker i en sådan takt att banorna kan tas i drift år 2035 -2040. Det är också viktigt att banorna får bra kopplingar till de regionala järnvägarna så att nyttan av investeringen kommer många till del genom kortare restider.

I förslaget till nationell plan för väg- och järnvägsinvesteringar finns flera viktiga objekt i Jönköpings län med, bland annat elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö. Det är väldigt positivt för att ännu bättre koppla samman några av länets större tätorter.Centerpartiet arbetar för att också övriga regionala järnvägsbanor elektrifieras och får en standardhöjning så att länets kollektivtrafik på järnväg i sin helhet kan köras snabbare och fossilfritt med elfordon. En upprustning ger också förutsättning för att länets gods kan transporteras på järnväg.

På vägsidan påverkas flera betydelsefulla länsvägar av den i riksdagen beslutade hastighetsöversynen och får sänkt hastighet. Det innebär att res- och transporttider förlängs till flera orter och områden i länet. Centerpartiet anser att det är angeläget att dessa vägar prioriteras i den fortsatta planeringen och att man ser över vilka åtgärder som kan göras för att höja standarden och därmed hastigheten. Åtgärder mot det ökande antalet viltolyckor är också ett område där fler insatser behöver göras.

Centerpartiet ser också hur betydelsefulla de enskilda vägarna är för att hela regionen ska leva. Även om det huvudsakligen är en kommunal fråga måste enskilda markägare eller vägföreningar av olika slag få rimligt ekonomiskt stöd, för att kunna hålla vägarna i gott skick.

Centerpartiet prioriterar också satsningar på utbyggnad av cykelvägar och åtgärder som stärker kollektivtrafiken.

Den fortsatt snabba digitaliseringen av samhället kommer sannolikt att vara den enskilt största förändringsfaktorn det närmaste årtiondet. Nationellt har det slagits fast att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En förutsättning för att nå detta mål är att den digitala infrastrukturen, med framförallt bredbandet, finns utbyggd för den elektroniska kommunikationen så att den når hela länet och alla invånare. Tillgången till snabbt bredband kommer ha avgörande betydelse för att invånarna fullt ut ska kunna ta del av både samhällets och företagens tjänster.

Centerpartiet arbetar för

  • Att nya stambanor byggs för höghastighetståg
  • Att länets regionala järnvägar ska elektrifieras och får en bra koppling till nya stambanor
  • Fler cykelvägar
  • Utbyggnad av snabbt bredband till företag och hushåll i hela länet
  • Att rimligt ekonomiskt stöd utgår till enskilda vägar.