Du ska känna dig trygg hemma och i samhället

En av statens viktigaste uppgifter är att garantera människors säkerhet och trygghet. Rättsstaten måste finnas närvarande och nära i alla delar av länet. Länets invånare ska kunna känna sig trygga oavsett om de bor på landsbygd eller i en tätort.

Centerpartiet arbetar för:

  • Ökad lokal polisnärvaro i länets alla delar.
  • Brottsförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder i samhället i samverkan med civilsamhället.

Polisen måste vara närvarande, tillgänglig och synlig för människor. Att människor har förtroende för rättsväsendet och rättssamhället är avgörande för tryggheten i samhället.

Varje brott som begås ökar människors känsla av otrygghet. Att brott utreds och klaras upp är avgörande för tilliten till rättsstaten. Idag ser vi att denna håller på att urholkas. För att möta en sådan utveckling krävs kraftfulla satsningar på ökad polisiär närvaro, ökade resurser för att utreda och lagföra begångna brott och andra trygghetsskapande åtgärder.

Åtgärder mot våld ute i samhället, i hemmet eller nära relationer, är andra exempel på områden som behöver få större uppmärksamhet i det förebyggande arbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.