Du ska känna dig trygg i ditt hem och i samhället

En av statens viktigaste uppgifter är att garantera människors säkerhet och trygghet. Rättsstaten måste finnas närvarande och nära i alla delar av länet. Man ska kunna känna sig trygg oavsett om man bor på landsbygden eller i en tätort.

Polisen måste vara närvarande, tillgänglig och synlig för människor. Att människor har förtroende för rättsväsendet och rättssamhället är avgörande för tryggheten i samhället.

Varje brott som begås ökar människors känsla av otrygghet. Att brott utreds och klaras upp är avgörande för tilliten till rättsstaten. Idag ser vi att denna håller på att urholkas. För att möta en sådan utveckling krävs kraftfulla satsningar på ökad polisiär närvaro, ökade resurser för att utreda och lagföra begångna brott och andra trygghetsskapande åtgärder.

Centerpartiet arbetar för

  • Ökad lokal polisnärvaro i länets alla delar.
  • Brottsförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder i samhället i samverkan med civilsamhället.