Anna-Maria Toftgård

Anna-Maria är ny i politiken och står på andra plats.

Anna-Maria Toftgård, ny i politiken, boende i Toifteryd

Skapa framtidstro
– motverka psykisk ohälsa bland unga

Jag vill verka för att barn och unga ska ha en bra och trygg skolmiljö med vuxna som har tid och ork. Lärare och andra yrkesgrupper som möter våra ungdomar behöver goda kunskaper i hur de kan förebygga, motverka och möta stress och psykisk ohälsa.

Fysisk aktivitet och konstuttryck så som musik, dans och teater gör att vi växer som människor och ger gemenskap och välbefinnande. Därför ska idrottsföreningar uppmuntras och stöttas i att också ha verksamhet som inte är inriktat på att tävla utan på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Kulturskolan och kulturföreningar av olika slag ska på samma sätt få möjlighet till utbildning och stöd från kommunen för att ha verksamhet som syftar till att hjälpa ungdomar att hantera stress och lindra psykisk ohälsa.

Även föräldrar och ungdomar själva ska erbjudas stöd och kunskap kring stress och psykisk ohälsa.

Vi behöver god samverkan mellan skola, föräldrar, barn och unga, socialarbetare, polis och förenings- och kulturliv för tidiga och rätt insatser när barn och unga behöver dem!

Skapa framtidstro
– möjlighet till arbete, boende och meningsfull fritid för alla

Jag vill verka för att människor ska ha möjlighet till arbete, boende och en meningsfull fritid utifrån sina förutsättningar. Även den som har nedsatt arbetsförmåga eller av olika skäl hamnat i sjukskrivning ska ha möjlighet till arbetsgemenskap och meningsfull sysselsättning. Här behövs ett väl utvecklat samarbete mellan kommun, företag, föreningar och församlingar där alla blir vinnare.

Människor ska ha möjlighet till boende som passar i livets olika skeden och i hela kommunen. Byggande av olika slags boendeformer och i olika delar av kommunen behövs.

Jag vill också verka för att kommunen i högre grad ska underlätta och stödja föreningsliv och kulturverksamhet. Kulturutövning och idrottande av olika slag är hälsosamt och ger sammanhang och gemenskap och ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder eller andra fysiska och psykiska förutsättningar. Kulturskolan ska vara tillgänglig i hela kommunen och vi ska ta vara på de resurser som finns i Fenix 2 på ett ännu bättre sätt.

Skapa framtidstro
– ta var på människors drivkraft

Jag vill verka för ett samhälle som tar tillvara på människors drivkraft, kunskap och resurser. Vi ska stötta och förenkla för människor som vill starta företag, bygga bostäder eller driva föreningar och projekt av olika slag. Kommunen ska ha en stöttande attityd och funktion så att det är enkelt för medborgarna att engagera sig och bidra till samhället på olika sätt.

Som arbetsgivare ska kommunen se och ta tillvara personalens kunskap och förmåga att skapa väl fungerande verksamheter. Att känna att man bidrar till att forma och utveckla den verksamhet man arbetar i föder engagemang och arbetsglädje. Personal som trivs ger god verksamhet.

Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill ha!

sol-has-bg