Med Centerpartiet i framtiden

Bild

Valprogram för Hultsfreds kommun 2018

Centerpartiet är det största partiet i den majoritet som styrt kommunen de senaste åtta åren. Vi vill gärna få din röst i valet den 9 september för att kunna fortsätta göra en bra kommun bättre. Vi är 29 kandidater från kommunens många orter, med olika bakgrund och erfarenheter som är beredda att arbeta för dig.

Ett hållbart val för dig

Centerpartiet i Hultsfreds kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens invånare, föreningslivet och det lokala näringslivet. En stark kommunal ekonomi bygger på ett lokalt livskraftigt näringsliv och företagsamma invånare

 

En levande kommun

Centerpartiet står för en levande kommun där landsbygd och tätort utvecklas tillsammans. Det innebär att vardagen ska vara enkel och trygg med bland annat närhet till barnomsorg och skola, god vård och omsorg, service i form av närhet till lokal handel. Vi har byggt, och bygger, fler bostäder. Vi arbetar för att vi ska få bättre kommunikationer inom bredband, väg och järnväg. Vi värnar om servicen på landsbygden. Vi vill ha en trygg kommun med bland annat polis på plats i hela kommunen. Närtrafiken och tätare bussturer har förbättrat kommunikationerna. Det finns mer att utveckla, bland annat för att våra ungdomar ska kunna ta sig till och från olika aktiviteter.

 

Barn och ungdomar

Centerpartiet är tydligt med att skolan ska ge alla elever en bra start i livet. Barnen ska känna sig trygga i skolan, nolltolerans gäller mot mobbning. Vårt gymnasium samt utbildningarna på Komvux och Campus är viktiga faktorer för fortsatta studier och en bra grund för arbetslivet. Vi har bra förskolor och skolor, däremot behöver arbetsmiljön förbättras i flera av våra lokaler. Genom samverkan mellan skola, fritidsgård och socialförvaltning har vi en ungdomsenhet som arbetar med förebyggande stöd till barn och ungdomar som av olika anledningar har det svårt. Detta ska vi givetvis fortsätta att arbeta för.

 

Äldreomsorg och omsorg

Vi har ett tydligt fokus på den enskilde i äldreomsorgen och omsorgen. Ett målinriktat arbete har givit nöjdare äldre. Vi arbetar också för en bättre kontinuitet i hemtjänsten och hemsjukvården. Centerpartiet har varit drivande i beslutet som innebär renovering och nybyggnation på samtliga särskilda boenden i kommunen. Vi värnar även om de frivilliga som gör insatser för att aktivera de äldre på särskilda boenden, detta som ett komplement till personalens arbete med att skapa en meningsfull tillvaro.

 

Miljö

För att få en hållbar utveckling måste vi spara energi och vara rädda om vår miljö. Emån, övriga åar och sjöar är en tillgång med rika natur- och kulturvärden som ska skötas. Jord- och skogsbruk skapar arbetstillfällen, livsmedel och miljövänlig energi. Vi behöver ha en tydlig livsmedelsstrategi i kommunen där vi fortsätter köpa närodlade produkter för att trygga företagen och bibehålla ett öppet landskap. På sex år har andelen svenskt kött till de kommunala köken ökat från 39% till 98%, vi vill fortsätta den utvecklingen.

 

Jobb och företagande

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla näringslivsklimatet. Bra infrastruktur där vägar, järnvägar och telekommunikationer är frågor som vi hela tiden arbetar med. Det behövs en bättre integration för nyanlända där möjligheten att få arbetspraktik är viktig. Hultsfreds kommun behöver även fler privata tjänsteföretag som på olika sätt servar både tillverkningsindustrin, andra tjänsteföretag och privatpersoner. Det finns också en stor potential i att utveckla turismen som är en expanderande näring

 

Kultur och fritid för alla

De ideella föreningarna är basen i vårt kultur- och föreningsliv. Centerpartiet vill ha ett fortsatt aktivt kommunalt stöd till föreningar där medlemmar lägger ner ett omfattande arbete för att berika utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Därför sänker vi åldern för lokalt aktivitetsstöd till 4 år. Centerpartiet vill premiera föreningar som engagerar sig i kommunen, exempelvis genom sköta kommunala anläggningar, med ekonomisk ersättning.

 

Personalen och kommunen

Kommunens främsta resurs är personalen. Det är de som upprätthåller den samhällsservice vi alla förväntar oss att få. God personalvård och personalpolitik är mycket viktigt där friskvårdsaktiviteter för all personal är en del. Centerpartiet vill hitta fler karriärmöjligheter för de som vill utveckla sig själva eller har en god verksamhetsidé. Fortbildning är betydelsefullt och det är viktigt att samtliga i en personalgrupp erbjuds detta för att öka engagemang och intresse. Genom införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem) är det nu möjligt att bli egen företagare och erbjuda hemtjänst i vår kommun

 

Närodlad politik

Närodlad politik får hela Sverige att leva! För Centerpartiet är den lokala nivån viktig. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och arbeta i vår kommun. Du som väljare ska ha möjlighet att påverka din vardag. Välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla.

Vill du veta mer!

Ring: 076-104 60 53 till Lars Rosander