• / Politik

Politik

Bild


Centerpartiet – Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig!

Demokrati och öppenhet

Nybro kommun ska präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi ska verka för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.

Centerpartiets ambition i Nybro är

 • Att Nybroborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.
 • Att Nybroborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunen och dess service.
 • Att prioritera frågor om lokal demokrati och medborgarnas påverkansmöjligheter i kommunens arbete.
 • Att stärka utvecklingsgrupper/byalags möjlighet att yttra sig över förslag som rör bygden innan politiska beslut fattas.
 • Att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare.
 • Att se andra kulturers resurser och öka insatserna för integration.
 • Att ge barn och ungdomar möjlighet att medverka i samhällsutvecklingen.
 • Att kommunen har ett respektfullt förhållande till individen i samtliga beslut.
 • Det Gröna valet
 • Idag kommer över hälften av all energi som används i Sverige från förnybara energikällor. Den el som produceras av vindkraft har sjudubblats sedan 2006.
 • En stor omställning till mer hållbara transporter har inletts. När du tankar miljövänliga biodrivmedel är de befriade från såväl energi- som koldioxidskatt. Idag är miljöbilarna femton gånger fler än 2006. En avgörande sektor för att klara 100 % förnybart är att skapa ett hållbart transportsystem. Det är inte bilen det är fel på, det är dagens fossila bränslen. Ute på landsbygden är bilen en förutsättning för att vi ska kunna bo och arbeta.
 • Sverige har världens strängaste djurskyddslagar. Vi har en klimatsmart matproduktion. Den svenska maten är världsberömd. Avgörande för miljövänlig svensk matproduktion är konkurrenskraftiga villkor för våra bönder. Upphandlingen av mat i våra kommuner och landsting behöver bidra till att stärka konkurrenskraftig och miljösmart produktion av mat.
 • Varje barn ska kunna tugga tryggt på sin leksak utan att drabbas av hormonstörande gifter. Vi exponeras för tusentals olika ämnen varje dag som kan vara farliga för hälsa, miljö, och våra barn. När vi väljer livsmedel, kläder, möbler och leksaker ska vi inte behöva fundera över om det är giftfritt. Vardagen ska vara giftfri. En viktig fråga är att du ska veta vad maten du köper och äter innehåller. Du ska själv kunna ta ställning till om strömmingen, laxen eller ostkakan är bra mat.
 • Centerpartiets ambition i Nybro är

 • Att anställa en landsbygdsutvecklare och verkställa beslutet om att arbeta fram ett landsbygdsprogram för en levande och attraktiv landsbygd, där vi har en fungerande infrastruktur med bredband, fiber och mobiltäckning, skolor, näringsliv och produktion av energi, mat och upplevelser.
 • Att jobba för en mångfald av alternativ energi i såväl uppvärmning som drivmedel till fordon. Det behövs biogasproduktion i vårt närområde och en pump för biogas i kommunen, kommunen bör stimulera bebyggelse av miljöhus och fortsätta att vara positiva till etablering av vindkraftverk.
 • Att verka för att kommunen köper in fler elbilar och elhybrider.
 • Att använda lagen om offentlig upphandling så att småföretag kan lämna anbud för att t.ex. öka upphandlingen av närproducerade livsmedel.
 • Att erbjuda barn, ungdomar och äldre mer närproducerad mat i förskolor/skolor och inom omsorgen.
 • Att verka för att Nybro kommun antar ett miljömål om att kommunens verksamhet ska vara giftfri
 • Den trygga kommunen
 • Idag kan många äldre själva bestämma vem som ska hjälpa till med dusch, matlagning och städning. Att makten över våra egna liv och besluten som påverkar vår vardag ska fattas av oss och ingen annan är idag en självklarhet för de flesta. Vi ser fortfarande allt för många exempel på hur äldre, som tidigare i sina liv fått fatta alla avgörande beslut själva, omyndigförklaras den dag de behöver stöd och hjälp i sin vardag. Tyvärr ser vi hur Nybro, av ideologiska skäl, fortfarande förvägrar äldre människor möjligheten att bestämma över sina egna liv. Centerpartiet accepterar inte en sådan hantering av våra äldre.
 • Föräldrar kan bestämma vilken förskola och skola som passar bäst för sina barn. Kanske är den pedagogiska inriktningen viktigast, närheten till kamrater eller en bra skolmat. Centerpartiet har gått i spetsen för en rad reformer som ökar självbestämmandet inom välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Valfrihetsreformerna har öppnat för fler utförare. Mångfalden är en viktig del i utvecklingen av kvalitet och tillgänglighet. Vård- och omsorgssektorn är en bransch som domineras av små företag med färre än 20 anställda. Möjligheten att starta och driva företag inom välfärden har inneburit nya möjligheter för kvinnors företagande. För oss är kvaliteten och friheten att välja det som ska vara i centrum.
 • Centerpartiets ambition i Nybro är
 • Att alla äldre, ska ha den fulla rätten att själva bestämma vem som kommer in i hemmet och ger hjälp och stöd i vardagen. Därför är det en självklarhet för Centerpartiet att valet av hemtjänstutförare ska fattas av den äldre själv inte av lokala politiker och tjänstemän.
 • Att säkra tryggheten och omsorgen för våra äldre. Vi accepterar inte en hotad patientsäkerhet eller en omsorg som inte garanterar en skälig levnadsnivå.
 • Arbeta för fler platser inom demensomsorgen i kommunen. Gör Kvarnbacken till ett hus helt förberett för boende för dementa.
 • Utveckla en daglig verksamhet för dementa.
 • Utveckla Jutegården som en mötesplats över generationsgränserna.
 • Arbeta för att det finns välutbildad personal inom omsorgen.
 • Arbeta för att klara full behovstäckning inom barnomsorgen samt att barnomsorg ges inom 3-månader efter det att föräldrarna ansökt om plats. Detta för att föräldrar snabbare kan återvända till sina jobb eller för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.
 • Arbeta för större valfrihet inom barnomsorgen med alternativa utförare och att barnomsorg erbjuds föräldrar på tider som är anpassade till ett modernt arbetsliv.
 • Arbeta för IT-baserade lektioner för att klara kravet på lärarlegitimerade lärare i våra skolor, främst på landsbygden.
 • Att få fler förskolor och skolor att arbeta med att profilera sin verksamhet för att bli ett attraktivt alternativ till att få fler familjer att bosätta sig i Nybro.
 • Upprätta en handlingsplan för högre måluppfyllelse i grundskola och gymnasium.
 • Se över arbetssituationen för våra lärare.
 • Att satsa på lärlingsutbildningar och yrkeshögskola.
 • Att stödja och uppmuntra föreningslivet.
 • Verka för att stads- och lantturen även kör kvällar och helger.
 • Den företagsamma kommunen
 • Vi behöver fler människor som arbetar, för att vi ska ha råd med en bra skola, tillgänglig vård och trygg omsorg i framtiden. I kommunen behöver vi ständigt nya, målmedvetna insatser för fler jobb. Entreprenörer som tar personliga risker för att skapa nya jobb ska inte hindras av skyhöga kostnader och byråkratiska regler.
 • Småföretagen måste få möjlighet att växa och anställa fler. Småföretagen står för 4 av 5 nya jobb. För att skapa fler jobb behöver vi nya insatser för företagen. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter. Det handlar om minskade sjuklönekostnader. Det handlar om att fortsätta minska kostnader för krångel och byråkrati. I kommuner är arbetet med ett gott lokalt företagsklimat avgörande för jobben. Goda lokala förutsättningar är centralt för att företag ska kunna starta och växa. Att förbättra förståelsen och attityden för företagande är en viktig pusselbit i att skapa bättre företagsklimat, attraktiva möjligheter till etablering, enkla tillämpningar av regler och korta handläggningstider.

Centerpartiets ambition i Nybro är

 • Näringslivsarbetet och näringslivsklimatet måste förbättras. I Svensk Näringslivs ranking för 2012 rasade kommunen ner till plats 284 av totalt 290 kommuner, en katastrofal placering. Vår målsättning är att kommunen finns bland de 100 bästa inom tre år.
 • Vi måste ta tag i och arbeta med bemötande och attityden från politiker och tjänstemän gentemot vårt näringsliv.
 • Att införa möjlighet för företag och organisationer att utmana kommunens verksamhet.
 • Att stimulera nyföretagandet inom välfärdsområdet.
 • Att skapa jobb för ungdomar genom tidiga insatser och aktivt arbete, gärna i samarbete med det privata näringslivet.
 • Vi vill att kommunen och näringslivet öppnar dörrarna, krokar arm, och tar tag i utvecklingsfrågorna gemensamt.
 • Att arbeta för reducerade avgifter för olika tillstånd mm för nyetablerade företag.
 • Vi vill minska regelkrånglet för företagen.
 • Idag kommer över hälften av all energi som används i Sverige från förnybara energikällor. Den el som produceras av vindkraft har sjudubblats sedan 2006.